Yhteistoimintaurakoihin eli ”allianssiurakkaan” tulossa sopimusmallit

Wed, 10/21/2015 - 13:35

Yhteistoimintaurakoihin eli ”allianssiurakkaan” tulossa sopimusmallit
 
Rakennustietosäätiön toimikunta TK 351 Yhteistoimintaurakoiden sopimusmallit ja käyttöohjeet on laatimassa suomalaista mallia ja asiakirjoja ns. allianssiurakkamalliin. Toimikunnan tehtävänä on laatia alan yhteisesti hyväksymät sopimusmallit yhteistoimintaurakoihin sekä niiden käyttöön liittyvät ohjeet.

Toimikunnan kokoonpano:

Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja 029 412 3014 teppo.salmikivi@helsinki.fi

Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto 045-127 4523 henri.jyrkkaranta@helsinki.fi

Juhani Karhu, A-insinöörit Oy 0207 911 600 juhani.karhu@ains.fi

Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry 050-548 1691 kim.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi

Jonni Laitto, Senaatti-kiinteistöt 050-533 7025 jonni.laitto@senaatti.fi

Magnus Nygård,  Liikennevirasto 040-825 2513 magnus.nygard@liikennevirasto.fi

Ilpo Peltonen RAKLI ry 040-551 9404 ilpo.peltonen@rakli.fi

Jani Saarinen,  Vison Alliance Partners 0400-625 670 jani.saarinen@vison.fi

Hannu Soikkeli,  YIT 040-040 9445 hannu.soikkeli@yit.fi

Kalle Kärkkäinen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry,( 09) 584448 kalle.karkkainen@atl.fi

Sakari Pesonen, Fira 040-120 7442 sakari.pesonen@fira.fi

Mikko Puttonen, Skanska 044-040 1140 mikko.puttonen@skanska.fi

Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT ry 040-569 3590 karri.kivioja@rakennusteollisuus.fi

Reijo Sandberg, Ramboll, 040-5703171, reijo.sandberg@ramboll.fi

Paula Lehtonen,  Rakennustieto projektipäällikkö 0207 476 360 paula.lehtonen@rakennustieto.fi

Kimmo Lehtonen, Rakennustieto 040 5021 705 kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi

Allianssimalli

Allianssimalli on toteutusmuoto, joka perustuu kumppanuuteen ja yhteiseen riskien, mahdollisuuksien ja vastuiden jakoon. Allianssimallissa hankkeen keskeiset osapuolet integroituvat hankekohtaisesti arvioidussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteisellä sopimuksella rakennuttamaan, suunnittelemaan ja rakentamaan toteutettavan projektin. Rakennuttaja ja palveluntuottaja(t) muodostavat allianssin eli sopimuksellisen yhteisvastuullisen liiton, jossa tavoitteet ja toiminnot on yhdistetty. Allianssimallilla toteutettavaa rakennushanketta kutsutaan allianssihankkeeksi tai projektiallianssiksi. Lisätietoa IPT-hankkeesta (Integroidut projektitoteutukset) sivustolla http://www.ipt-hanke.fi/​.

Sivun oikean reunan linkistä voit lukea allianssia käsittelevän artikkelin ja ladata muuta asiaa koskevaa aineistoa.

3.11 pidetyn allianssiaiheisen Rakennusfoorumin esitykset löytyvät linkistä:
https://www.rakennustieto.fi/index/rakennustieto/rakennusfoorumit/esitykset.html

Lähde: Allianssin rautalankamalli – työryhmän luonnos 24.9.2015

Hankintalainsäädännön uudistus

Molempien toimikuntien työssä huomioidaan hankintalainsäädännön uudistus ja lomakkeet julkaistaan sen jälkeen, kun hankintalaki on vahvistettu. Lakiuudistuksen taustalla ovat huhtikuussa 2014 annetut EU:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit, jotka uudistavat lähes kokonaan nykyisen hankintoja koskevan EU-sääntelyn.

Hankintalainsäädännön uudistuksen keskeisimpinä tavoitteina ovat:
- tehostaa julkisten varojen käyttöä
- yksinkertaistaa hankintamenettelyjä
- selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä
- parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa
- parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia sekä
- turvata tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa.

Lisätietoa Rakennustiedon toimikuntatyöskentelystä

https://www.rakennustieto.fi/index/rakennustieto/toimikunta.html

 

2015-10-21 00:00:00 Europe/Helsinki