SKOL ry:n säännöt

SKOL ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, ruotsiksi Finlands konsultbyråer SKOL rf. Liitosta voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä käännöstä Finnish Association of Consulting Firms SKOL. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on

- edistää ja kehittää suomalaista suunnittelu- ja konsulttitoimintaa
- parantaa jäsenyritysten liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä
- valvoa jäsenkunnan arvostusta ja vastuuta sekä yhteisiä yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja
- turvata jäsenten asema työmarkkinoilla
- toimia jäsentensä tukena ja ammatillisena yhdyssiteenä.

Erityisesti liitto pyrkii suunnittelu- ja konsulttipalveluiden tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisuuden ja laadun kohottamiseen sekä terveiden ja eettisesti hyväksyttävien suhteiden kehittämiseen työn tilaajien ja alan yritysten kesken.

3 §

Tarkoitustensa saavuttamiseksi liitto järjestää koulutustilaisuuksia, kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista, edistää jäsentensä taloudellisten toimintamahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä sekä toimii yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa kuitenkaan pyrkimättä voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseen liiton jäsenille.

Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

4 § Jäsenet

Liiton jäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä (jäljempänä jäsenyhteisö tai jäsen), jotka harjoittavat puolueetonta suunnittelu- ja konsulttitoimintaa.

Jäsenyhteisö ei saa olla riippuvainen sellaisesta liiketoiminnasta tai hyötyä etuisuusasemasta tai taloudellisesta tuesta, joka voi häiritä jäsenen puolueetonta asemaa. Jäsenyhteisön toiminnan tulee olla taloudellisesti ja eettisesti terveellä pohjalla.

Kokemusvaatimuksena on, että jäsenyhteisö on toiminut vähintään vuoden ajan.

Jäsenyhteisöltä edellytetään, että sillä on kaikilla toimialoillaan riittävän pätevyyden hankkineet vastuuhenkilöt.

5 §

Hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan yhteistyöjäseneksi ottaa yhteisö, joka ei täytä kaikkia 4 §:n jäsenvaatimuksia. Yhteistyöjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhteistyöjäsenen tulee hakea liiton jäsenyyttä, kun 4 §:n ehdot täyttyvät.

6 §

Liiton jäseneksi pääsyä koskeva hakemus esitetään kirjallisesti liiton hallitukselle. Hakemuksesta tulee käydä ilmi se seikka, että hakija täyttää 4 §:ssä esitetyt vaatimukset samoin kuin se, millä aloilla yhteisö harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa.

7 §

Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä liiton hallitus hyväksyy uuden jäsenen toimialat, jotka otetaan liiton pitämään toimialarekisteriin. Hallitus hyväksyy rekisterin toimialanimikkeet.

8 §

Jäsenyhteisö on velvollinen

- noudattamaan liiton kokouksen hyväksymiä eettisiä sääntöjä konsulttitoiminnan harjoittamisessa 
- noudattamaan liitossa asianmukaisesti tehtyjä päätöksiä
- ilmoittamaan hallitukselle sellaiset seikat, jotka saattavat aiheuttaa sen, että yhteisö ei enää täytä jäseneksi pääsyn vaatimuksia
- ilmoittamaan hallitukselle toiminnan muutoksista toimialarekisteriin tehtäviä muutoksia varten.

9 §

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Vuoden alkupuolella eroava jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle puolet ko. vuoden jäsenmaksusta ja vuoden loppupuoliskolla eroava jäsen koko jäsenmaksun, ellei hallitus muuta päätä.

10 § Maksut

Liittoon liittyessään jäsen suorittaa liittymismaksun. Lisäksi jäsen suorittaa liitolle vuosittaisen jäsenmaksun. Liiton syyskokous päättää seuraavaa vuotta varten liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksun suuruus perustuu jäsenyhteisön henkilömäärään.

Liiton jäsenmaksut on maksettava yhdessä erässä toukokuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun viivästymisestä voidaan hallituksen päätöksellä periä enintään lain mukainen viivästyskorko.

Jäsen, joka otetaan liittoon toisen vuosipuoliskon aikana suorittaa koko liittymismaksun ja puolet jäsenmaksusta.

Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

11 § Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 7 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja heidän tulee olla yhdistyksen jäsenten palveluksessa. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa ja jäsenet valitaan syyskokouksessa kuitenkin siten, että joka toinen vuosi valitaan puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtajista sekä 3 jäsentä, joka toinen vuosi toinen varapuheenjohtajista ja 4 jäsentä. Neljä vuotta toiminutta hallituksen jäsentä ei saa valita välittömästi uudelleen, ellei häntä samalla valita puheenjohtajaksi. Tällöin hän voi olla hallituksessa vielä neljä vuotta.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Liiton hallitus voi tarvittaessa valtuuttaa liiton toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen.

12 §

Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan toimesta, tarvittaessa tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Äänestettäessä varoituksen antamisesta vaaditaan päätöksen tekoon 2/3 läsnä olevista äänistä. Jäsenen erottamiseen vaaditaan 3/4 läsnä olevien äänistä.

Hallituksen velvollisuus on:

1) kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 
2) panna täytäntöön liiton kokousten päätökset 
3) huolehtia liiton rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta 
4) käsitellä jäsenanomukset ja eroasiat 
5) pitää luetteloa liiton jäsenistä sekä jäsenyhteisöjen toimialoista ja vastuuhenkilöistä 
6) edustaa liittoa ulkopuolisiin ja jäseniin nähden 
7) tehdä liiton puolesta sitoumuksia sekä esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana 
8) laatia liiton toimintakertomukset ja tilinpäätökset 
9) laatia ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 
10) huolehtia liiton julkaisu- ja tiedotustoiminnasta 
11) valvoa liiton arvovallan säilyttämistä 
12) pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin 
13) ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja tarpeelliset liiton vakinaiset toimihenkilöt sekä määritellä heidän tehtävänsä ja palkkionsa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa 
14) toimia muutoinkin kaikin tavoin liiton tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä varten toimikuntia. Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

13 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tulee

1) johtaa liiton toimiston työskentelyä 
2) huolehtia jäsen- ja muiden maksujen perimisestä, valvoa että liiton tuloista ja menoista pidetään tarkkaa kirjaa sekä hoitaa liiton varoja niiden hoidosta hallituksen kanssa yhteisesti vastaten 
3) valmistella asiat hallituksen kokouksiin ja panna tehdyt päätökset täytäntöön 
4) pitää huolta liiton kehityksestä sekä johtaa liiton toimintaa 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja 
5) suorittaa muut esiintyvät tehtävät liiton toimialan rajoissa.

Toimitusjohtajalla on oikeus ottaa liiton ja hallituksen kokouksissa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksiin.

14 §

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee tarkistaa ne viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä.

15 § Liiton kokoukset

Liiton jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: vuosikokoukseen, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimintavuodelta 
2) tilintarkastajien kertomus 
3) päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle edelliseltä tilikaudelta myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta 
4) jäsenten valinta vaalitoimikuntaan 
5) hallituksen muut esitykset 
6) jäsenten esitykset kokoukselle.

Syyskokouksessa käsitellään:

1) hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä toimintasuunnitelma, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä talousarvio, samoin kuin liiton luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden vahvistaminen 
2) puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten vaalit 11 §:ssä mainitulla tavalla 
3) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä tai tilintarkastusyhteisön valinta
4) hallituksen muut esitykset 
5) jäsenten esitykset kokoukselle.

Jäsenten esitykset on toimitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa liiton jäsenten lukumäärästä on tehnyt erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallituksen puheenjohtajalle tätä koskevan kirjallisen esityksen.

Liitto toimittaa kirjallisen kutsun vähintään 10 päivää ennen liiton kokousta jokaiselle liiton jäsenelle. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksessa johtaa puhetta puheenjohtaja, jonka valintaa koskevassa vaalissa jokaisella jäsenyhteisöllä on yksi ääni.

Tämän lisäksi kokoukselle on valittava sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

16 §

Jäsenen äänioikeutta käyttää liiton kokouksissa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö. Poissaoleva jäsen voi valtuuttaa asiamiehekseen kokoukseen toisen jäsenyhteisön edustajan. Kukaan ei voi kuitenkaan edustaa useampaa kuin yhtä poissaolevaa jäsentä.

Liiton kokouksissa on jäsenyhteisön äänimäärä 15 §:ssä mainittua kokouksen puheenjohtajan vaalia koskevin poikkeuksin seuraava

 

Jäsenyhteisön henkilökunta:             Äänten lukumäärä:

1...9 1
10...29 2
30...59 3
60...99 4
100...149 5
150...199 6
200...299 7
300...399 8
400...599 9
600...799 10
800...999 11
yli 1000 12

 Henkilökunnaksi lasketaan vakinaisessa työsuhteessa olevat toimihenkilöt kunkin vuoden tammikuun 1. työpäivän tilanteen mukaan.

Kaikki päätökset, jotka eivät koske näiden sääntöjen muuttamista tai tämän liiton purkamista (vrt. §:t 19 ja 20) tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänten lukumäärä on tasan, ratkaisee arpa. Suljettu äänestys on suoritettava, jos joku jäsen sitä vaatii.

Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

17 § Vaalitoimikunta

Liiton vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, jossa on 6 jäsentä. Vaalitoimikunnan jäsenten toimikausi on 3 vuotta, jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Liiton toimitusjohtaja kutsuu vaalitoimikunnan koolle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella seuraavassa syyskokouksessa pidettäviä vaaleja ja toimittaa ehdotus liiton luottamushenkilöiksi viimeistään syyskokouksen kutsun yhteydessä jäsenille.

18 § Jäsenen erottaminen

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut tai jos se menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut liiton toimintaa, on liiton hallituksella oikeus antaa varoitus tai erottaa jäsen liitosta. Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen seuraavaan liiton kokoukseen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on lähetettävä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä.

Ellei jäsen muistuttamisista huolimatta ole suorittanut määrättyjä maksuja, se menettää seuraavan vuoden alusta lukien äänioikeutensa. Ellei se viimeksi mainitun vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon päätyttyä ole suorittanut laiminlyötyjä maksuja, tulee hallituksen tähän säännökseen viitaten toimittaa vielä yksi muistutus. Ellei maksua tapahdu kahden viikon kuluessa tällaisesta muistutuksesta, hallitus katsoo jäsenen eronneeksi liitosta. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan liitosta, ei ole mitään oikeutta liiton omaisuuteen.

19 § Erinäisiä säännöksiä

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä liiton kokouksessa, joista ainakin toisen tulee olla liiton varsinainen kokous. Sääntöjen muutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

20 §

Jotta liitto voitaisiin purkaa, on tätä koskeva päätös tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin toisiaan seuraavassa liiton kokouksessa, joista toisen on oltava liiton varsinainen kokous. Päätökseen tulee tällöin kummassakin kokouksessa yhtyä vähintään 4/5 liiton kokouksessa annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa annetaan sen varat, mikäli lahjoituksista tai määrättyyn tarkoitukseen muodostetuista rahastoista ei ole toisin säädetty, sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle, joka voi käyttää varoja konsulttitoiminnan edistämiseksi Suomessa. Varojen käytöstä em. periaatetta noudattaen päättää liiton kokous.

21 §

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Espoo 2012