Toimialaryhmittely

Toimialaryhmittely ja -määritelmät

 

Akustiikka AKU
Acoustics

Musiikki-, puhe-, työskentely- ja ulkotilojen akustiikan sekä äänentoiston suunnittelu. Ääneneristyksen ja teknisten laitteiden meluntorjunnan suunnittelu rakennuksissa. Meluselvitykset ja meluntorjuntasuunnittelu sekä mittaukset.

Arkkitehtuuri ARK
Architecture

Rakennusten ja rakennusryhmien suunnittelu, vanhojen rakennusten ja rakennusryhmien korjaus- ja muutos- ja entistämissuunnittelu sekä rakennetun ja rakennettavan ympäristön suunnittelupalvelut.

Energiatekniikka ENT
Energy

Energiahuollon suunnittelu ja optimointi, energian tuotannon, energian siirron ja jakelun, energian taloudellisen käytön suunnittelu.

Geotekniikka GEO
Geotechnical Engineering

Rakennuskohteiden pohjarakennussuunnittelu, perustuskorjausten ja pohjavahvistusten ja pohjavesien hallinnan suunnittelu, maarakenteiden ja niiden perustamisen suunnittelu, kaivantojen suunnittelu, maa- ja kallioperän geotekniset tutkimukset ja ympäristögeotekniikka.

Johdon konsultointi JOK
Management Consulting

Liiketoiminnan, julkishallinnon ja tuottavuuden kehittäminen, koulutus, projektinjohto, vuokrajohtajuus,tutkimus- ja selvitystoiminta, muu liikkeenjohdollinen konsultointi.

Kalliorakennustekniikka KAT
Rock Mechanics and Tunneling

Kalliorakennusten, kalliosäiliöiden ja kalliotunneleiden rakennus-, rakenne- ja kalliorakennussuunnittelu, kalliotutkimusten suunnittelu, pohjaveden hallintasuunnittelu, louhinnan riskianalyysit ja louhintatärinän mittaussuunnittelu.

Koneenrakennustekniikka KRT
Mechanical Engineering

Koneiden, käyttökoneistojen sekä liikkuvien ja kiinteiden teräsrakenteiden suunnittelu, koneiden valinta ja käytön suunnittelu.

Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT
Maintenance Engineering

Rakennusten, rakenteiden ja  laitejärjestelmien tutkinta kunnon ja korjaustarpeiden selvittämiseksi tai täsmentämiseksi.

Laiva- ja meritekniikka LMT
Marine and Offshore Engineering

Laivojen, offshore- ja meriteknisten laitteiden suunnittelu, erittelyaineiston laadinta, luokitusaineiston laadinta, runko-, varustelu-, koneistosuunnittelu.

Liikennetekniikka LKT
Traffic Engineering

Liikennetutkimukset, -laskennat ja -ennusteet, liikennettä koskevat taloudelliset ja toiminnalliset vertailut, sijaintitutkimukset, liikenneverkkojen ja järjestelmien sekä liikenteen hoidon suunnittelu, liikenneturvallisuusselvitykset, liikenteen ohjauksen ja opastuksen suunnittelu.

Logistiikka LOG
Logistic Engineering

Yritysten sisäisten ja niiden välisten tavaravirtojen ja kierrätyksen kokonaisvaltainen suunnittelu. Kuljetusten ja varastoinnin ohjaus-, informaatio- ja hallintajärjestelmien sekä työmenetelmien, -välineiden, -tilojen ja organisoinnin suunnittelu.

LVI-tekniikka LVI
Heating, Ventilating, Air Conditioning

Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja kylmäteknisten järjestelmien,  paineilma- ja kaasuverkostojen sekä höyry- ja palontorjuntajärjestelmien suunnittelu, käyttö- ja huoltosuunnitelmat, kiinteistöjen energiatalouden suunnittelu ja optimointi sekä korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut.

Maa- ja metsätaloussuunnittelu MMT
Agriculture and Forestry

Maa- ja metsätalouden asiantuntijapalvelut, luonnonvarojen arviointi sekä hoidon ja hyödyntämisen suunnittelu.

Maisemasuunnittelu MAS
Landscape Design

Maisemainventoinnit ja selvitykset, maisemanhoito-, istutus  ja kunnostussuunnitelmat, pihasuunnitelmat ja julkisten ulkotilojen, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelu sekä vaurioalueiden kehittäminen.

Mittaus- ja kartoitustekniikka MKT
Mapping and Surveying

Maastokartoitukset ja -mittaukset, paikkatietotekniikka ja -konsultointi, ilmakuvaukset, stereomittaukset, teollisuus-, rakennus- ja työmaamittaukset, erikoismittaukset, digitaalinen kuvankäsittely ja kaukokartoitus.

Prosessitekniikka PRT
Process Engineering

Tuotantoprosessien kehitys ja suunnittelu, laitteiden ja rakenteiden prosessiteknillinen mitoitus ja  säätöjärjestelmien suunnittelu ja käyntiinajopalvelut.

Puunjalostustekniikka  PJT
Wood Processing

Puunjalostuksen tuotantoprosessien kehitys ja suunnittelu, laitteiden ja rakenteiden prosessiteknillinen mitoitus ja säätöjärjestelmien suunnittelu sekä käyntiinajopalvelut.

Rakennetekniikka RAK
Structural Engineering

Uudis- ja korjauskohteiden rakennesuunnittelu, runkojärjestelmien ja -materiaalien valinnat ja lujuustarkastelut, rakenteiden sisältäen valmisosien ja erikoisrakenteiden tuotantosuunnitelmien laatiminen, rakennusfysikaaliset ja käyttöikään liittyvät selvitykset sekä määrälaskentapalvelut.

Rakennusautomaatio RAU
Building Automation

Kiinteistöjen taloteknisten prosessien säätö-, ohjaus- ja valvontatoimintojen sekä ohjelmistovaatimusten määrittely  ja suunnittelu.

Rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen RAP
Construction and Facility Management

Kiinteistöjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijapalvelut, rakennusvarallisuuden strategiseen johtamiseen ja käytön tarpeiden tyydyttämiseen liittyvät tehtävät, rakennuttamisen organisointi, projektin suunnittelu ja ohjaus, eri vaiheissa suoritettavat hanketehtävät sekä kiinteistöjen käyttöön, ylläpitoon ja arviointiin liittyvät asiantuntijatehtävät.

Siltatekniikka SIT
Bridge Engineering

Siltojen ja siltarakenteiden rakentamisen, käytön ja ylläpidon suunnittelu sekä siltojen korjaustöihin liittyvät asiantuntijapalvelut.

Sisustussuunnittelu SIS
Interior Design

Tilojen kokonaissuunnittelu, korjaus-, muutos- ja entistämissuunnittelu, näyttelysuunnittelu, esine- ja teollinen tuotesuunnittelu.

Sähkötekniikka SKT
Electrical Engineering

Sähkövoimatekniikkaan perustuvien energiajärjestelmien, valaistuksen ja kuluttajaverkostojen toiminnallinen ja tekninen suunnittelu sekä korjausrakentamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Tehdas- ja laitossuunnittelu TEH
Plant Engineering

Tuotantolaitoksiin liittyvä layout- ja tilasuunnittelu, laitesuunnittelu, prosessi- ja erikoisputkistojen suunnittelu ja rakennustehtäväsuunnittelu.

Tele- ja turvatekniikka TEL
Telecommunications and Safety Engineering

Tiedon siirtoon, käyttö- ja toimintaturvallisuuteen, viestintään ja henkilöpalveluihin kuuluvien sähköteknisten tietojärjestelmien toiminnallinen ja tekninen suunnittelu.

Teollisuusautomaatio TAU
Industry Automation

Teollisuuden prosessien ja koneistojen ohjaus-, säätö- ja valvontajärjestelmien toiminnallinen ja rakenteellinen suunnittelu ja ohjelmointi sekä tuotannon suunnitteluun ja -valvontaan tarkoitettujen toimintojen suunnittelu.

Tie-, katu- ja aluetekniikka TKA
Roads and Area Design

Teiden, katujen, ratojen ja vesiväylien suunnittelu, satamien, terminaalien, lentoasemien ym. liikennepaikkojen sekä alueiden suunnittelu.

Tutkimus ja kehitys TUK
Research and Development

Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen, tutkimus- ja kehitystoiminta, laadunvarmistukseen liittyvät asiantuntijapalvelut sekä tieto- ja tietojenkäsittelypalvelut.

Valvonta ja tarkastus VAT
Supervision and Inspection

Investointien suunnittelun ja toteutuksen valvonta- ja tarkastuspalvelut, rakennusaikaiset valvontaan ja ylläpitoon liittyvät tehtävät, vastaan- ja käyttöönottoon sekä takuisiin liittyvät tehtävät. 

Vesihuolto ja -tutkimus VHT
Water Supply and Wastewater Treatment

Vedenhankinnan, jakelun ja viemäröinnin suunnittelu, käyttö- ja jäteveden käsittelyn suunnittelu, vesihuoltolaitosten käyttöpalvelu. Vesilaboratoriopalvelut, kalataloudelliset tutkimukset, vesistöjen tutkimukset, hankkeiden vesistövaikutusten arviointi. Pohjavesivarojen selvittely, pohjavedenottopaikkojen ja tekopohjavesihankkeiden tutkimukset sekä muut pohjavesitutkimukset.

Vesirakennustekniikka VRT
Hydro Technics

Hydrologiset ja hydrauliset tutkimukset, mittaukset ja laskelmat, vesirakennuskohteiden, kuten satamarakenteiden, patojen, vesivoimalaitosten sekä säännöstelyn ja muiden vesistöjärjestelyjen tutkimukset ja suunnittelu.

Ympäristösuunnittelu YMP
Environmental Consulting

Ympäristösuunnittelun ja -johtamisen asiantuntijapalvelut, luonnonvarojen hoidon suunnittelu, biologiset tutkimukset, ympäristövahinkojen ja -vaikutusten  arviointi ja torjuntasuunnittelu, ekologisen tiedon tekniset sovellutukset, ympäristönsuojelun suunnittelu, kiinteiden jätteiden huollon suunnittelu, ilmansuojelututkimukset, järvien kunnostussuunnittelu, pohjaveden suojelu.

Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus YSK
Urban and Rural Planning

Yhdyskuntien ja alueiden toimintojen, talouden ja maankäytön suunnittelu ja kehittäminen, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavojen suunnittelu ja vaikutusten arviointi sekä kaavataloudelliset selvitykset.

Toimialaryhmittely