SKOL ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry,
ruotsiksi Finlands konsultbyråers förbund SKOL rf. Liitosta voidaan
käyttää kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä käännöstä
Finnish Association of Consulting Firms SKOL. Liiton kotipaikka on
Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on
- edistää ja kehittää suomalaista suunnittelu- ja konsulttitoimintaa
- parantaa jäsenyritysten liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä
- valvoa jäsenkunnan arvostusta ja vastuuta sekä yhteisiä
yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja
- turvata jäsenten asema työmarkkinoilla
- toimia jäsentensä tukena ja ammatillisena yhdyssiteenä.
Erityisesti liitto pyrkii suunnittelu- ja konsulttipalveluiden
tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisuuden ja laadun kohottamiseen
sekä terveiden ja eettisesti hyväksyttävien suhteiden kehittämiseen
työn tilaajien ja alan yritysten kesken.


Tarkoitustensa saavuttamiseksi liitto järjestää
koulutustilaisuuksia, kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia,
harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä tekee esityksiä ja
antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista, edistää
jäsentensä taloudellisten toimintamahdollisuuksien yleisiä
edellytyksiä sekä toimii yhteistyössä koti- ja ulkomaisten
yhdistysten kanssa kuitenkaan pyrkimättä voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkimiseen liiton jäsenille.
Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä
omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

4 § Jäsenet
Liiton jäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä (jäljempänä
jäsenyhteisö tai jäsen), jotka harjoittavat puolueetonta
suunnittelu- ja konsulttitoimintaa.
Jäsenyhteisö ei saa olla riippuvainen sellaisesta liiketoiminnasta
tai hyötyä etuisuusasemasta tai taloudellisesta tuesta, joka voi
häiritä jäsenen puolueetonta asemaa. Jäsenyhteisön toiminnan tulee
olla taloudellisesti ja eettisesti terveellä pohjalla.
Kokemusvaatimuksena on, että jäsenyhteisö on toiminut vähintään
vuoden ajan.

Hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan yhteistyöjäseneksi
ottaa yhteisö, joka ei täytä kaikkia 4 §:n jäsenvaatimuksia.
Yhteistyöjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhteistyöjäsenen tulee hakea
liiton jäsenyyttä, kun 4 §:n ehdot täyttyvät.


Liiton jäseneksi pääsyä koskeva hakemus esitetään kirjallisesti
liiton hallitukselle. Hakemuksesta tulee käydä ilmi se seikka, että
hakija täyttää 4 §:ssä esitetyt vaatimukset samoin kuin se, millä
aloilla yhteisö harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa.


Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä liiton hallitus hyväksyy uuden
jäsenen toimialat, jotka otetaan liiton pitämään jäsenrekisteriin.
Hallitus hyväksyy rekisterin toimialanimikkeet.


Jäsenyhteisö on velvollinen
- noudattamaan liiton kokouksen hyväksymiä eettisiä sääntöjä
konsulttitoiminnan harjoittamisessa
- noudattamaan liitossa asianmukaisesti tehtyjä päätöksiä
- ilmoittamaan hallitukselle sellaiset seikat, jotka saattavat
aiheuttaa sen, että yhteisö ei enää täytä jäsenvaatimuksia
- ilmoittamaan hallitukselle toiminnan muutoksista jäsenrekisteriin
tehtäviä muutoksia varten.


Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain
mukaisesti. Vuoden alkupuolella eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan liitolle puolet ko. vuoden jäsenmaksusta ja vuoden
loppupuoliskolla eroava jäsen koko jäsenmaksun, ellei hallitus muuta
päätä.

10 § Maksut
Liittoon liittyessään jäsen suorittaa liittymismaksun. Lisäksi jäsen
suorittaa liitolle vuosittaisen jäsenmaksun. Liiton syyskokous
päättää seuraavaa vuotta varten liittymismaksun ja jäsenmaksun
suuruuden. Jäsenmaksun suuruus perustuu jäsenyhteisön
henkilömäärään.
Liiton jäsenmaksut on maksettava yhdessä erässä kesäkuun loppuun
mennessä. Jäsenmaksun viivästymisestä voidaan hallituksen
päätöksellä periä enintään lain mukainen viivästyskorko.
Jäsen, joka otetaan liittoon toisen vuosipuoliskon aikana suorittaa
koko liittymismaksun ja puolet jäsenmaksusta. Saavutetut
jäsenoikeudet turvataan.

11 § Hallitus
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa sekä 7 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja
heidän tulee olla yhdistyksen jäsenten palveluksessa. Hallituksen
jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa ja jäsenet valitaan
syyskokouksessa kuitenkin siten, että joka toinen vuosi valitaan
puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtajista sekä 3 jäsentä, joka
toinen vuosi toinen varapuheenjohtajista ja 4 jäsentä. Neljä vuotta
toiminutta hallituksen jäsentä ei saa valita välittömästi uudelleen,
ellei häntä samalla valita puheenjohtajaksi. Tällöin hän voi olla
hallituksessa vielä neljä vuotta.
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin
tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Liiton hallitus voi
tarvittaessa valtuuttaa liiton toimihenkilön kirjoittamaan liiton
nimen.

12 §
Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan toimesta, tarvittaessa tai jos
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä
jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Äänestettäessä varoituksen antamisesta vaaditaan päätöksen tekoon
2/3 läsnä olevista äänistä. Jäsenen erottamiseen vaaditaan 3/4 läsnä
olevien äänistä.

Hallituksen velvollisuus on:
1) kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät
asiat
2) panna täytäntöön liiton kokousten päätökset
3) huolehtia liiton rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
4) käsitellä jäsenanomukset ja eroasiat
5) pitää luetteloa liiton jäsenistä sekä jäsenyhteisöjen
toimialoista ja vastuuhenkilöistä
6) edustaa liittoa ulkopuolisiin ja jäseniin nähden
7) tehdä liiton puolesta sitoumuksia sekä esiintyä liiton puolesta
kantajana ja vastaajana
8) laatia liiton toimintakertomukset ja tilinpäätökset
9) laatia ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
10) huolehtia liiton julkaisu- ja tiedotustoiminnasta
11) valvoa liiton arvovallan säilyttämistä
12) pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin
13) ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja tarpeelliset liiton
vakinaiset toimihenkilöt sekä määritellä heidän tehtävänsä ja
palkkionsa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion
puitteissa
14) toimia muutoinkin kaikin tavoin liiton tavoitteiden
toteuttamiseksi.
Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä varten
toimikuntia. Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

13 § Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tulee
1) johtaa liiton toimiston työskentelyä
2) huolehtia jäsen- ja muiden maksujen perimisestä, valvoa että
liiton tuloista ja menoista pidetään tarkkaa kirjaa sekä hoitaa
liiton varoja niiden hoidosta hallituksen kanssa yhteisesti vastaten
3) valmistella asiat hallituksen kokouksiin ja panna tehdyt
päätökset täytäntöön
4) pitää huolta liiton kehityksestä sekä johtaa liiton toimintaa 2
§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja
5) suorittaa muut esiintyvät tehtävät liiton toimialan rajoissa.
Toimitusjohtajalla on oikeus ottaa liiton ja hallituksen kokouksissa
osaa keskusteluun, mutta ei päätöksiin.

14 §
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään
seuraavan helmikuun loppuun mennessä luovutettava
tilintarkastajille, joiden tulee tarkistaa ne viimeistään maaliskuun
15. päivään mennessä.

15 § Liiton kokoukset
Liiton jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen
kokoukseen: vuosikokoukseen, joka on pidettävä huhtikuun loppuun
mennessä ja syyskokoukseen, joka on pidettävä marraskuun loppuun
mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta
toimintavuodelta
2) tilintarkastajien kertomus
3) päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle
edelliseltä tilikaudelta myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
4) jäsenten valinta vaalitoimikuntaan
5) hallituksen muut esitykset
6) jäsenten esitykset kokouksella.
Syyskokouksessa käsitellään:
1) hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä
toimintasuunnitelma, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä
talousarvio, samoin kuin liiton luottamushenkilöille mahdollisesti
maksettavien palkkioiden vahvistaminen
2) puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen
jäsenten vaalit 11 §:ssä mainitulla tavalla
3) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä tai
tilintarkastusyhteisön valinta
4) hallituksen muut esitykset
5) jäsenten esitykset kokouksella.
Jäsenten esitykset on toimitettava kirjallisesti hallitukselle
vähintään kuukausi ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sellaisen
tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa liiton jäsenten
lukumäärästä on tehnyt erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten
hallituksen puheenjohtajalle tätä koskevan kirjallisen esityksen.
Liitto toimittaa kirjallisen kutsun vähintään 10 päivää ennen liiton
kokousta jokaiselle liiton jäsenelle. Kutsussa on mainittava
kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksessa johtaa puhetta
puheenjohtaja, jonka valintaa koskevassa vaalissa jokaisella
jäsenyhteisöllä on yksi ääni.
Tämän lisäksi kokouksella on valittava sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.

16 §
Jäsenen äänioikeutta käyttää liiton kokouksissa jäsenyhteisön
valtuuttama henkilö. Poissaoleva jäsen voi valtuuttaa asiamiehekseen
kokoukseen toisen jäsenyhteisön edustajan. Kukaan ei voi kuitenkaan
edustaa useampaa kuin yhtä poissaolevaa jäsentä.
Liiton kokouksissa on jäsenyhteisön ääni määrä 15 §:ssä mainittua
kokouksen puheenjohtajan vaalia koskevin poikkeuksin seuraava:
Jäsenyhteisön henkilökunta (äänten lukumäärä)
1 - 9 (1)
10 - 29 (2)
30 - 59 (3)
60 - 99 (4)
100 - 149 (5)
150 - 199 (6)
200 - 399 (7)
400 - 799 (8)
800 - 1199 (9)
1200 - 1599 (10)
1600 - 1999 (11)
yli 2000 (12)
Henkilökunnaksi lasketaan vakinaisessa työsuhteessa olevat henkilöt
kunkin vuoden tammikuun 1. työpäivän tilanteen mukaan.
Kaikki päätökset, jotka eivät koske näiden sääntöjen muuttamista tai
tämän liiton purkamista (vrt. §:t 19 ja 20) tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Jos äänten lukumäärä on tasan, ratkaisee arpa.
Suljettu äänestys on suoritettava, jos joku jäsen sitä vaatii.
Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

17 § Vaalitoimikunta
Liiton vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, jossa on 6 jäsentä.
Vaalitoimikunnan jäsenten toimikausi on 3 vuotta, jäsenistä kaksi on
vuosittain erovuorossa. Liiton toimitusjohtaja kutsuu
vaalitoimikunnan koolle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta.
Vaalitoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.
Toimikunnan tehtävänä on valmistella seuraavassa syyskokouksessa
pidettäviä vaaleja ja toimittaa ehdotus liiton luottamushenkilöiksi
viimeistään syyskokouksen kutsun yhteydessä jäsenille.

18 § Jäsenen erottaminen
Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on
liittoon liittymällä sitoutunut tai jos se menettelyllään liitossa
tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut liiton toimintaa, on liiton
hallituksella oikeus antaa varoitus tai erottaa jäsen liitosta.
Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen seuraavaan liiton
kokoukseen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on lähetettävä
kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa
siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä.
Ellei jäsen muistuttamisista huolimatta ole suorittanut määrättyjä
maksuja, se menettää seuraavan vuoden alusta lukien äänioikeutensa.
Ellei se viimeksi mainitun vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon
päätyttyä ole suorittanut laiminlyötyjä maksuja, tulee hallituksen
tähän säännökseen viitaten toimittaa vielä yksi muistutus. Ellei
maksua tapahdu kahden viikon kuluessa tällaisesta muistutuksesta,
hallitus katsoo jäsenen eronneeksi liitosta. Jäsenellä, joka eroaa
tai erotetaan liitosta, ei ole mitään oikeutta liiton omaisuuteen.

19 § Erinäisiä säännöksiä
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa
peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä liiton
kokouksessa, joista ainakin toisen tulee olla liiton varsinainen
kokous. Sääntöjen muutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään 3/4
äänestyksessä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

20 §
Jotta liitto voitaisiin purkaa, on tätä koskeva päätös tehtävä
kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin toisiaan seuraavassa liiton
kokouksessa, joista toisen on oltava liiton varsinainen kokous.
Päätökseen tulee tällöin kummassakin kokouksessa yhtyä vähintään 4/5
liiton kokouksessa annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa annetaan sen varat, mikäli lahjoituksista tai
määrättyyn tarkoitukseen muodostetuista rahastoista ei ole toisin
säädetty, sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle,
joka voi käyttää varoja konsulttitoiminnan edistämiseksi Suomessa.
Varojen käytöstä em. periaatetta noudattaen päättää liiton kokous.

21 §
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.