Toiminta ja Palvelut

Toiminta ja Palvelut

palvelut

Paremmat pelisäännöt ja toimintaympäristö jäsenyrityksille

 • Olemme neuvotelleet alan yleiset KSE-sopimusehdot tilaajatahojen kanssa ja edistämme niiden käyttöä.
 • Edistämme laatua, osaamista ja yhteistyötä painottavien hankintamenettelyjen käyttöä.
 • Puutumme jäsenyritystemme pyynnöstä huonoihin hankintamenettelyihin, jotka eivät ole tasapuolisia, kokonaisuuden kannalta järkeviä, johtavat riittämättömään suunnitteluun tai kohtuuttomiin vastuisiin.
 •  Järjestämme yhteistyötapaamisia tilaajien ja jäsenyritysten välillä hyvien pelisääntöjen edistämiseksi.
 •  Kehitämme hyviä toimintatapoja ja hankintamalleja, mm. uudet suunnittelu- ja konsultointipalvelujen hankintaohjeet RT-kortteina ja niitä tukevat työkalut.
 •  Palkitsemme Vuoden Tilaajan, joka edistää hyviä pelisääntöjä ja toimintatapoja.
 • Vaikutamme suunnittelu- ja konsultointialaa koskevaan kansalliseen sääntelyyn ja EU-direktiiveihin.

Suunnittelualan vetovoiman parantaminen

 • Järjestämme seminaareja, työpajoja ja verkottumistilaisuuksia jäsenille, asiakkaille ja sidosryhmille.
 •  Jäsenyrityksen nuorista asiantuntijoista koostuva Konsulttinuoret lisää alan vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa, sekä parantaa asiantuntijoiden verkottumista alalla ja myös toimialan ulkopuolelle.
 • Toteutamme Teknologiateollisuuden kanssa nuorille suunnattua vetovoimaohjelmaa: o mytech.fi –sivulla on 50 SKOL-yritysten nuorten asiantuntijoiden videohaastattelua.
 •  Järjestämme opiskelijoille Toimitusjohtajat tentissä-tilaisuuksia.
 • Järjestämme tilaisuuksia yläasteen ja lukion opinto-ohjaajille.
 •  Järjestämme Vuoden Nuori Konsultti -kilpailun, jonka finalistit palkitaan kevään Konsulttipäivässä.
 • Ylläpidämme SNIL-stipendirahastoa, josta jaetaan stipendejä opiskelijoille.  Osallistumme yhdyskuntasektorin LIKE-vetovoimahankkeeseen.

Työryhmät

 •  SKOLin työryhmät tarjoavat jäsenyrityksille foorumin verkottua, vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä toimintatapojen kehittämiseksi. Työryhmät järjestävät myös omaan ammattialansa liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta.
 • SKOLissa toimii neljä koko alan kattavaa työryhmää: liiketoimintaryhmä, työmarkkinaryhmä, viestintäryhmä ja vientiryhmä. Päätoimialoilla (teollisuus, talo ja infra) on kullakin oma toimialaryhmänsä.
 •  Ammatillisia työryhmiä on kuusi: geo-, liikenne-, maankäyttö-, rakenne-, talotekniikka- ja ympäristöryhmät.
 • Työryhmät kehittävät oman toimialansa suunnittelumenetelmiä, tehtäväluetteloita, työmääräarvioita, normeja ja määräyksiä sekä käsittelevät toimialansa laatu- ja ympäristökysymyksiä.

Yliopisto- ja AMK-koulutuksen sisältö ja opiskelijamäärät

 • Vaikutamme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusohjelmien pääaineisiin ja opetuksen sisältöön, opiskelijoiden sisäänottomääriin sekä yhteistyöhön SKOL-yritysten ja oppilaitosten välillä.
 • Edistämme jäsenyritysten tarpeita vastaavaa täydennyskoulutusta yliopisto- ja AMK-tasolla.
 • Vaikutamme opetusministeriöön yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen sisällön ja rahoituksen kehittämiseksi

Suunnittelun arvostuksen parantaminen viestinnän keinoin

 •  Järjestämme mediatapaamisia toimitusten ja jäsenyritysten kanssa.
 • Käytämme sosiaalisen median kanavia ja teemme kuukausittain sähköisiä sidosryhmäkirjeitä suunnittelu- ja konsultointialasta, jäsenyrityksistä ja projekteista.
 •  Viestimme esimerkein asiakkaille ja sidosryhmille hyvän suunnittelun vaikuttavuudesta. Sijoitus hyvään suunnitteluun kannattaa - suunnittelun laatu ratkaisee lopputuotteen hinnan ja elinkaaritalouden.
 • Tuomme esille SKOL-yritykset vastuullisina, eettisinä ja parasta laatua tuottavina asiantuntijoina, yhteistyökumppaneina, kehittäjinä ja uudistajina.
 •  Viestimme SKOL-yritysten merkittävästä roolista kestävän kehityksen toteutuksessa

Neuvontapalvelut SKOL-yrityksille, työmarkkinapalvelut

 • KSE-ehdot, JYSE-ehdot ja muu sopimusneuvonta (toimisto sekä asianajotoimisto Susiluoto)
 •  Julkisiin hankintoihin liittyvä neuvonta
 • Työehtosopimuksiin liittyvät tulkinnat
 •  Työsuhdeneuvonta online-päivystyksenä (Teknologiateollisuuden Extra-palvelusopimus)
 • Suunnittelu- ja konsultointialan työehtosopimusten neuvottelu (Teknologiateollisuus)

Tilastointi, suhdanteet, tiedottaminen ja ennakointi jäsenyrityksille

 •  Suunnittelu- ja konsultointialan laskutus- ja tilinpäätöstilastot
 • Palkkatutkimukset ja -tilastot
 • Kolme kertaa vuodessa alan kustannusseurantatilastot
 • Neljä kertaa vuodessa suhdannekatsaukset
 •  Kyselytutkimukset ajankohtaisista aiheista
 • Kansainvälinen konsultointialan Sector Review -julkais

Suunnittelu- ja konsultointialan sosiaalikustannusprosentit, luontoisetuja koskevat ohjeet, matkakustannusten korvaukset, viivästyskorkoprosentit

 • Alan kehittäminen RALAn jäsenenä kehitämme suunnittelun laatujärjestelmiä ja olemme mukana RALA-laatujärjestelmän arviointi- ja hyväksymisjärjestelmässä.
 • Olemme mukana alan teknisessä kehittämisessä, mm. KIRA-digi-hanke.
 •  Keräämme asiakaspalautetta ja teemme asiakastyytyväisyyskyselyjä.
 • Olemme mukana Teknologiateollisuuden, KIRA-foorumin, FISE Oy:n, Rakennustietosäätiön ja EK:n toiminnassa 

Kansainvälistymisen edistäminen

 •  SKOLin Vientiryhmä toimii vientiyhteistyön foorumina, välittää tietoa valittujen kohdealueiden hankkeista ja tekee yhteistyötä Team Finlandin kanssa.
 • Tiedotamme Euroopan konsultointialan kehityksestä Euroopan konsulttijärjestö EFCAn suhdannebarometrilla.
 • Järjestämme vuosittain pohjoismaisten konsulttijärjestöjen RINORD-puheenjohtajistotapaamisen.
 • Vaikutamme suunnittelu- ja konsultointialan EU-lainsäädäntöön EFCAn jäsenenä.

Palvelut tilaajille

 • Asiakastiedotteet ja sidosryhmäkirjeet
 • Sopimusehdot ja sopimuslomakkeet Rakennustiedon palvelusta
 • Kustannusseuranta ja suunnittelupalkkioiden tarkistukset
 • Sosiaalikustannusprosentit
 • Työmääräarviot
 • SKOL-yrityshaku
 • Suunnittelupalvelun hankintaohjeet
 • Tarjouspyyntömallit
 • RALA-sertifioidut yritykset