Alan kehittäminen

työmarkkinat

 

SKOL Kestävän arvonluonnin kolmiosainen selvitys

Suunnittelu- ja konsultointipalveluilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Alan merkitys käy ilmi SKOLin tuottamasta raportista, jossa tarkasteltiin suunnitteluyritysten tarjoamia palveluita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eri osa-alueille. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n teettämän selvityksen mukaan myös kunnianhimoiset kestävyystavoitteet lisäävät asiantuntijapalveluiden kysyntää ja synnyttävät suomalaisille suunnittelu- ja konsultointiyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisesti. Lue selvitys tästä

Hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa

 Opinnäytetyön tarkoituksena oli syventyä ja tutkia yhteistyökäytäntöjä infrarakennuttamisessa eri toimijoiden kesken. Rakennuttajakonsulttien lisääntynyt käyttö on koettu yhdeksi ongelmakohdaksi, jota tuli selvittää tässä työssä. Yhteistyön merkitys on kasvanut vuosien saatossa ja sen parantamiseksi toivottiin työkaluja tämän opinnäytetyön tulokosena. Lue opinnäytetyö tästä

Kestäväksi suunniteltu – Kestävä arvonluonti asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta

Aalto-yliopiston energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Kristofer Mäkinen tutki kandidaatintyössään suunnitteluyritysten työn merkitystä kestävän kehityksen tavoitteille sekä sitä, minkälaista arvoa tavoitteet huomioiva suunnittelu luo asiakkaalle. Lue kandityö tästä

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN ASIAKASARVON PARANTAMINEN

Tampereen Yliopiston tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa vuosina 2020-2021 tehdyn Eero Ladaun diplomityö paneutui tutkimusaiheessaan asiakasarvoon suunnittelualalla. Työn tarkoituksena on asiakasarvon parantaminen suunnittelu- ja konsultointialalla. Tavoitteena on selkeyttää asiakasarvon käsitettä ja luonnetta sekä saada aikaan keskustelua aiheesta alan toimijoiden ja sidosryhmien välillä. Tutkimus parantaa tietämystä ja sillä tuetaan alan yrityksiä asiakasarvon kehittämiseen ja parantamiseen. Tutkimuksessa rajauduttiin tarkastelemaan asiakasarvoa, arvon luomista ja muodostumista, toimittajan itselleen saamaa arvoa ja arvopohjaisen hinnoittelun nykytilaa erityisesti tieto- ja osaamisintensiivisiä palveluita tarjoavien yritysten näkökulmasta. Lue diplomityö tästä

Kasvuvoimakartoitus

46 % vastanneista teknologiayrityksistä tavoittelee yli 10 % kasvua. Suurimpana esteenä kasvutavoitteiden saavuttamisessa nähdään osaavan työvoiman saatavuus ja haasteet henkilöstön rekrytoinnissa, selviää Teknologiateollisuus ry:n teettämästä vuoden 2019 Kasvuvoimakartoituksesta. Kasvukykyiset ja -hakuiset yritykset tekevät asioita hyvin kautta linjan – kasvun asenne on nähtävissä kaikkialla.

Kasvuvoimakartoitus toteutettiin verkkokyselynä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tammi-huhtikuussa 2019. Yrityksen kasvunäkemyksiä ja -kyvykkyyttä kartoittaneeseen kyselyyn vastasi 224 henkilöä yhteensä 157:stä eri yrityksestä. Kasvuvoimakartoitus on työkalu yritysten oman toiminnan analysoimiseen ja kasvun tukemiseen. 

Digikysely 2018

SKOL on selvittänyt konsulttialan digitaalisuuden hyödyntämisen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä jäsenyritystensä keskuudessa. Selvityksen tavoitteena oli tarjota alan toimijoille näkymä liiketoiminnan digitalisoinnin nykykäytäntöihin ja tulevaisuuden kehityssuuntiin. Kysely on toteutettu marras-joulukuussa 2018. Kysely lähetettiin 150 henkilölle ja vastauksia saatiin yhteensä 35 eli kyselyn vastausprosentti oli noin 23,3. Kyselyn toteutti BES Built Environment Service Oy.

Digitalisaatio nähdään vahvana muutostekijänä toimialalla. 94 % vastaajista uskoi digitaalisuuden muuttavan toimialaa vähintään jonkin verran. Digitaalisuus nähdään varsin positiivisessa valossa ja peräti 97 % vastaajista näki digitaalisuuden mahdollisuutena liiketoiminnalleen. 88 % vastaajista arvioi yrityksensä jo saavuttaneen vähintään jonkin verran merkittäviä hyötyjä digitalisuuden avulla. Lisäksi 80 % vastaajista arvioi digitaalisten investointien lisääntyvän seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tällä hetkellä yritysten keskeisimmät digitaalisuuden kehityskohteet liittyivät tiedonhallintaan ja dokumentointiin, tietomallintamiseen ja suunnitteluohjelmistoihin. Tulevaisuuden kehityskohteita ovat mm. tekoäly / koneoppiminen, big data ja virtuaalitodellisuus.

Keskeisimpiä ajureina digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen yritykset näkivät toiminnan tehokkuuden parantamisen ja asiakkaiden vaatimukset. Digikehityksen keskeiset haasteet liittyivät puolestaan digikehitystyön hyötyjen mittaamiseen ja resurssien riittävyyteen. Keinoina digikehityksen edistämiseen nähtiin mm. yhteishankkeet muiden yritysten kanssa, verkostoituminen teknologiayritysten kanssa ja hyvät business case-esimerkit onnistuneista digikehitysprojekteista

Digikyselyn 2018 tulokset

Suunnittelu- ja konsultointialan vaikuttavuus teollisessa toiminnassa

Suunnittelu- ja konsultointialan vaikuttavuutta teollisessa toiminnassa tutkittiin SKOLin teettämässä diplomityössä.  Tuomas Vaulasen diplomityössä Teollisuuden suunnittelupalveluiden vaikuttavuudesta korostuu osapuolten välisen kumppanuuden, luottamuksen ja hyvän vuorovaikutuksen merkitys hyvän lopputuloksen saavuttamisessa ja parhaan lisäarvon tuottamisessa asiakkaalle. Tässä työssä samoin kuin viime vuonna Santeri Naumasen tekemässä vastaavassa talonrakennussektorin diplomityössä korostuu myös hyvien hankintamenettelyjen ja pelisääntöjen ratkaiseva merkitys onnistumiselle.

Myös digiosaamista on edistetty vuoden aikana. SKOL on ollut aktiivisesti käynnistämässä kiinteistö- ja rakennusalan yhteistä digitalisaatiohanketta, KIRA-digiä.  Hanke on ollut osa Sipilän hallituksen kärkihankeohjelmaa, ja sen puitteissa on rahoitettu yritysten ja tutkimuslaitosten digitalisaatiohankkeita yhteensä yli neljällä miljoonalla eurolla.  Kokeiluhankkeiden lisäksi KIRA-digin tavoitteena on parantaa kiinteistö- ja rakentamisalan tiedon yhteentoimivuutta ja saatavuutta, sekä poistaa digitalisaation hallinnollisia esteitä.

Talonrakennussektorin uusia tehtäväluetteloita ja hanketietokorttia on kehitetty järjestöjen yhteishankkeessa RAKLIn johdolla ja päivitetyt RT-kortit julkaistiin vuoden 2017 alkupuolella.. SKOL on ollut aktiivisesti mukana infra-alan osaamisen kehittämiseen tähtäävässä LIKE-hankkeessa, Rakennustiedon InfraBIM-hankkeessa sekä BuildingSmart-hankkeessa, johon on osallistuttu mm. laatimalla ja julkaisemalla talotekniikan tietomallinnuksen prosessiohjeet. Tuotevaatimuspohjaisen rakennesuunnittelun kehityshanke on käynnistetty yhdessä Rakennusteollisuus ry:n ja Rakennustietosäätiön kanssa, hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Rakennustuotteiden laatu RTL ry. Eurokoodien laskentapohjien ylläpitoa ja kehittämistä on jatkettu yhdessä jäsenyritysten ja oppilaitosten kanssa ja lisenssin hankintamahdollisuus on avattu myös hankkeen ulkopuolisille jäsenyrityksille.

Paremman laadun puolesta -hanke esittelee rakentamisen laadun ja tuottavuuden kannalta hyviä toimintamalleja pilottihankkeissa. 

Teollisuuden suunnittelupalveluiden vaikuttavuus, liite 1 (diplomityö) ja liite 2 (tiivistelmäesitys).

KIRA-digi, http://www.kiradigi.fi/

Tehtäväluettelot, http://www.rakli.fi/etusivu/tapahtumakalenteri/tapahtuma-aineistot/uudet-tehtavaluettelot-ja-kse13-12.2.2014.html

InfraBIM ja BuildingSmart, http://buildingsmart.fi/infrabim/

Tuotevaatimuspohjainen suunnittelu, liite

Paremman laadun puolesta -hankkeen loppuraportti

Hyvät hankintamenettelyt – asiantuntijapalveluiden hankinta laatukriteerein

Hyvät hankintamenettelyt – asiantuntijapalveluiden hankinta laatukriteerein

Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankintamenettelyihin liittyvä SKOLin, Rakennustiedon ja tilaajatahojen yhteinen kehityshanke, jossa kehitetään
ja lanseerataan alalle laatua painottavaan palveluhankintaan ohjaavat hankintaohjeet ja työkalut.
Ohjeet tehdään kirjoittamalla kokonaan uudet RT-kortit joilla korvataan RT-kortti 13-11065 ”Suunnittelutarjouksen valinta,
kokonaistaloudellinen edullisuus” ja tekemällä ohjeita tukevia tarjouspyyntö- ja tarjousten vertailutyökaluja.

Hyvän suunnittelun vaikuttavuus

Hyvän suunnittelun vaikuttavuus - diplomityö

Työ päätavoite on identifioida ja kuvata hyvät toimintamallit suunnittelijan valitsemiseen
ja suunnittelun resursointiin. Asioita tullaan tutkimaan hankkeen toteutuksen onnistumisen kautta.
Tutkimuksen tuloksena on tarkoitus esittää sellaisia toimintamalleja suunnittelun hankintaan ja
kilpailutukseen, jotka on todettu hyviksi ja kokonaisedullisiksi referenssikohteiden aineistoja tutkimalla.

Tutkimuksen tuloksena kuvataan suositeltavia toimintamalleja suunnittelijoiden valintaan
ja suunnittelun resursointiin. Toimintamallit perustellaan kerätyn lähdeaineiston pohjalta
taloudellisesti sekä muilla mittareilla.

SKOL-YTN-tulevaisuushanke

SKOL-YTN-tulevaisuushanke "Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen"
SKOL toteuttaa yhdessä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n ja Uusi Insinööriliitto UIL ry:n kanssa vuosina 2009–2010 hankkeen, jossa selvitetään suunnittelu- ja konsulttialan sekä sen toimintaympäristön kehitysnäkymiä niin maailmanlaajuisella, eurooppalaisella, pohjoismaisella kuin kansallisellakin tasolla. Hanke toteutetaan Tekes-rahoituksella
ja siihen osallistuu pilottiyrityksinä viisi SKOLin jäsenyritystä.

Toimenpide-ehdotuksia
Conclusions in english
Lehdistötiedote 30.11.2010
- Toisen vaiheen loppuraportti
- Päätösseminaarin esitys 
- Toisen vaiheen tilanne
- Ensimmäisen vaiheen loppuraportti ja liiteosa
- Toisen vaiheen projektisuunnitelma
- Ensimmäisen vaiheen lopputuloskalvot
Hankespeksi
Projektisuunnitelma
Lopputuloksen kuvaus
SKOL-tulevaisuuspyörä
TUKK taustamateriaali
Työpajan osallistujan opas
Työpajan tulokset
Skenaariopohjat
Skenaariohahmotelmat
- In English: The Future of Consulting Engineering Industry

SKOL-tulevaisuusfoorumi
SKOLin tulevaisuusfoorumissa hahmotettiin toimialan todennäköisiä tulevaisuuskuvia. Tulevaisuuskuvia tarkasteltiin teollisuusklusterin, kiinteistö- ja rakennusklusterin sekä infraklusterin näkökulmasta.
Loppuraportti, (4,5 Mb)
Kalvosarja (0,8 Mb)
Presentation in English, (0,7 Mb)
Skenaariopohja
Globaalit trendit
Asiakkuudet ja liiketoiminta
Tulevaisuuskuvapohja

Riskienhallintaopas

Oppaan tarkoituksena on auttaa suunnittelu- ja konsulttiyrityksiä riskienhallinnassa, tarjota perustietoa riskienhallinnan organisoinnista ja toteuttamisesta sekä antaa tarvittavat perustyökalut yritysten liike-, projekti- ja vahinkoriskien hallintaan.
Riskienhallintaopas (908 kb)
Kalvosarja (640 kb)

Strateginen hinnoittelu

Teos pyrkii toimimaan alustuksena keskusteluille yrityksissä, kuinka yksittäinen
suunnittelu- tai arkkitehtitoimisto voi kehittää hinnoittelustrategiaansa.
Strateginen hinnoittelu – menestyvän konsulttiyrityksen salaisuus, STD 2001 (94 kb)

Asiantuntijapalveluiden johtamisen haasteet

Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.
Asiantuntijapalveluiden johtamisen haasteet, LTY 2005 (1,5 Mb)
Lisätietoa projektista