Yhdyskuntasektori

infra

Tälle sivulle on koottu yhdyskuntasektorin kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvää aineistoa. 

Ajankohtaista

Liikenne- ja infra-alan osaamisen varmistaminen

 Tavoitteena parantaa liikenne- ja infra-alan vetovoimaa ja varmistaa osaamisen kehittyminen.

• Määritellään yritysten kannalta välttämättömät perusosaamistarpeet
 tutkinnoittain sekä vaikutetaan tutkinto‐ohjelmiin jotta koulutus vastaa
 yritysten tarpeita.
• Kerätään tiedot kaikesta liikenne‐ ja infra‐alan jatko‐ ja täydennyskoulutuksesta
 ja luodaan MANKin sivuille kattava koulutuskalenteri.
• Parannetaan alan näkyvyyttä oppilaitoksissa houkuttelevuuden lisäämiseksi,
 edistetään harjoittelupaikkojen lisäämistä yrityksissä ja julkisissa
 infrahankkeissa ja tuetaan oppimateriaalin ja opettajien ammattitaidon
 kehittämistä.
• Edistetään uuden T&K‐tiedon nopeaa hyödyntämistä opetuksessa luomalla
 T&K‐seurantajärjestelmä ja lisäämällä yritysten/yhteisöjen ja oppilaitosten
 T&K‐yhteistyötä.
• Parannetaan liikenne‐ ja infra‐alan viestintää luomalla verkkoviestintäsivusto ja
 tiedotusjärjestelmä.
• Systematisoidaan oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö ja lisätään
 suunnitteluyritysten edustusta oppilaitosten neuvottelukunnissa.
• Luodaan pysyvä toimintamalli projektin jälkeiselle yhteistyölle.

Infrarakentaminen muutoksessa

Infrarakentamisen seuranta- ja ennakointikonsepti
Infrarakentamisen rakenne ja volyymit
Infrarakentaminen 2020-hankkeen suunnitelma

InfraRYL

InfraRYL-laadunohjaushanke
InfraRYL on infra-alan rakennustöiden nimikkeistön ja yleisten laatuvaatimusten tietopalvelujärjestelmä. Hanke toteutettiin vuosina 2002–2006 ja sen vastuutahona toimi Rakennustietosäätiö.
hankkeen etusivu 

Tietotekniikka

Infra-tietomallit InfraTM 
Kehityshankkeen tavoitteena on koko infra-alan muutos kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä.
hankkeen etusivu
esittelykalvot
- infra-nimikkeistön laajennustarpeiden selvitys, projektisuunnitelma
- infraBIM-nimikkeistö, esiselvitys, uutta 2/2010
- infraBIM-nimikkeistö, esiselvityksen esittelykalvot, uutta 2/2010
- esimerkkejä mittausaineistojen koodeista esimerkki 1esimerkki 2esimerkki 3 
- Infra 2006 -nimikkeistö, versio 2.1, laajennus
- väylän suunnitelma-ja mittaustiedot, termejä
- CAD-kuvataso-ohjeen päivitys, työsuunnitelma, uutta 5/2010

Infrasuunnittelun tietomallin kehittäminen Inframodel 
Hankkeen tavoitteena oli määritellä tietomalli, joka mahdollistaa eri suunnitteluohjelmistojen välisen tiedonsiirron. Näin tehostetaan tiedonsiirtoa läpi hankkeen koko elinkaaren kansainväliset standardit huomioiden.
hankkeen etusivu
Inframodel 2

Koulutus

Tie- ja liikennetekniikan opetuksen kehittäminen suunnittelutaitojen parantamiseksi 
Diplomityön tavoitteena on löytää keinoja, miten liikenne- ja tietekniikan opetusta saadaan paremmin vastaamaan suunnittelun tarpeita. Pelkkä luentotyyppinen opetus ei ole paras mahdollinen tapa oppia käytännön suunnittelutyötä. 
tiivistelmä, uutta 6/2010
- valmis diplomityö, uutta 6/2010

Projektinjohdon ja suunnittelun innovatiiviset asiantuntijapalvelut 
Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa uudentyyppisten asiantuntijapalveluiden kysyntää ja sisältöä.
arviointiselvitys (377 kb)

Infraprosessin kehittäminen arvoketjuna INKA
Hankkeessa ennakoitiin tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten tuomia rajoitteita ja mahdollisuuksia sekä tuotettiin arviot eri hankintatapojen lisäarvopotentiaalista ja soveltamisedellytyksistä. Vastuutahona VTT / RTE, toteutus 2003–2005.
raportti: Road sector experiences on project delivery methods

Infra 2010
Vuosina 2005-2008 toteutetun ohjelman keskeisimpiä tavoitteita oli tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa infra-alalla. 
- hankkeen etusivu

Hankintamenettelyt

Kumppanuus konsulttitoiminnassa, Suomen Kuntaliitto 2005
Selvitys suunnittelu- ja konsulttitoimintaan soveltuvista kumppanuussopimusmalleista. Julkaisussa on esitetty esimerkit kumppanuussopimuksesta, tarjouskilpailussa tarvittavista asiakirjoista sekä hankekohtaisesta tilauksesta.
julkaisu pdf:nä (314 kb)
julkaisu Kuntaliiton kirjakaupassa