Asiantuntijapalveluiden hankintaohjeet

työ
Hankintalakisarja RT-ohjeet 11268-11278 suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisiin hankintoihin 

Syksyllä 2015 käynnistetyn Hyvät hankintamenettelyt -kehityshankkeen tuloksena syntyneet RT-ohjeet on julkaistu vuonna 2017. Kehityshankkeen lähtökohtana oli kehittää työkalumaisia ja käytännönläheisiä sekä hyvät käytännöt kokoavia ohjeita rakennusalan suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankintoihin. Kehityshankkeen tuloksina syntyneet ohjeet muodostavat uuden RT-ohjesarjan: hankintalakisarjan. Lisätietoja: https://skol.teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/hankintalakisarja-rt-ohjeet-11268-11278-suunnittelu-ja-konsultointipalveluiden

Standardointimenetelmä, Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella kehitetty tasapuolinen ja syrjimätön hinnan ja laadun arviointityökalu

Rakennusalalla lasketaan hinta-laatusuhteita vaihtelevilla tavoilla. Käytetyt menetelmät eivät pysty käsittelemään hinnan ja laadun pisteytysten erisuurten hajontojen ongelmaa. Jotta hankintalaki ja asetetut hinnan ja laadun painoarvot toteutuisivat, tulee hinnasta ja laadusta mitatut pisteytykset saattaa yhteismitallisiksi. Tasapuolinen ja syrjimätön mittari huomioi hinnan ja laadun erilaiset hajonnat. Hajonnan laskemiseksi tarvitaan tilastotieteessä yleisesti käytetty standardointimenetelmä. Menetelmä on helppotajuinen, käytännöllinen ja syrjimätön. Pienillä havaintomäärillä hajonnan tulkinta ei johda oikeisiin tuloksiin, joten menetelmä ei sovellu neljää pienempiin otoksiin. Tätä suuremmissa tarjouskilpailuissa sen käyttö on perusteltua.

Tietoa hankkeesta
Lehdistötiedote
Arviointitaulukko
Standardointimenetelmän hankintalainmukaisuus
Englanninkielinen esitys standardointimenettelystä

Suunnittelupalvelujen hankinnan kehittäminen -projektin tuloksena on laadiitut julkaisut

Matti Tauriainen, Suunnittelupalvelujen hankintaopas 2007, ISBN 978-682-845-2. 44 sivua. (0,6 Mt)

Opas antaa tietoa tiivistetysti suunnittelupalvelujen nykyisestä hankintakäytännöstä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tavoitteena on perehdyttää tilaaja nopeasti hankintakäytännön perusperiaatteisin ja menetelmiin.

Projektin tuloksena on laadittu tarjousten arviointia varten seuraavat laskentataulukot:

ARVI-laskentataulukko, versio 2.01 (0,47 Mt)

ARVI-laskentataulukko on Excel-taulukkolaskentaohjelmalle laadittu arviointitaulukko suunnittelupalvelun tarjoajien ja tarjousten arviointia varten. Laskentataulukko mahdollistaa laajan laatukriteeristön ja hintakriteerin yhdistävän arvioinnin (kokonaistaloudellisesti edullisin valinta). Laskentataulukon voit avata näiltä www-sivuilta ja kopioida sen käyttöösi. Laskentataulukko sisältää makroja. Laskentataulukko tullaan päivittämään käyttäjiltä saadun palautteen mukaan. Uuden version voit kopioida näiltä sivuilta käyttöösi. ARVI-laskentataulukon käytön tueksi on laadittu 3 arviointiesimerkkiä (case 1case 2 ja case 3).

Arviointilomake 2007 (0,1 Mt)

Arviointilomake on Excel-taulukkolaskentaohjelmalle laadittu arviointitaulukko suunnittelupalvelun tarjousten arviointia varten. Arviointilomakkeen kriteeristö muodostuu ARVI-laskentataulukon 1. tason kriteereistä.

RAKLI/SKOL/ATL. 1994. Arviointimenettelyyn perustuva konsultin valinta

Suomen Rakennuttajaliitto RAKLI:n, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOLin ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n kesäkuussa 1994 hyväksymä menettely suunnittelijan valitsemiseksi.

Kansainvälisen konsulttijärjestö FIDICin eettiset säännöt

Linkkejä julkisten hankintojen ohjeisiin

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

www.hankinnat.fi

http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/henkilosto/laki/julkiset-hankinna…

Kuntien yleiset hankintaohjeet

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjee…

Hankintailmoitukset

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

EU komission hankintaohjeistus,  EU:n ja Euroopan kehityspankin rahoittamiin kehitysprojekteihin

his practical guide on contract procedures for European Union external action (PRAG) provides contracting authorities, on the one hand, and tenderers, candidates, applicants and contractors, on the other hand, with practical assistance in preparing and implementing procurement and grant contracts in the field of external action.

This practical guide does not apply to contracts for which the European Commission acts as contracting authority on its own account. These are covered by separate guides (the Vade-mecum on public procurement in the Commission and the Vade-mecum on grant management) drafted by the Directorate-General for Budget (DG BUDG). This practical guide does not apply to civil protection and humanitarian aid operations carried out by the Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection (DG ECHO).

It does not claim to cover every single matter that may arise with public procurement and grant procedures. It is only a general guide.

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=1