tulevaisuus

EFCAn tulevaisuuskatsaus: Suunnittelu- ja konsultointialalla on edessä suuria muutoksia – kuinka haasteisiin tulisi varautua?

Vuonna 2030 rakentamisen suunnittelu- ja konsultointialan toimintaympäristö on täysin digitalisoitunut. Myös kestävän kehityksen tiukentuneet vaatimukset ja suunnittelun toimintatapojen yhtenäistäminen ravistelevat alan perinteisiä toimintatapoja.

Yhteiset tietomallinnuksen pelisäännöt, digitaaliset kaksoset, tekoäly, autonomia ja muut teknologiset edistysaskeleet tuovat alalle merkittäviä etuja. Uusien mahdollisuuksien ja haasteiden kohtaaminen vaatii kuitenkin yrityksiltä uudenlaista strategista asemoitumista markkinoilla ja uusien liiketoimintamallien aktiivista kehittämistä. Kun ”business as usual” ei enää toimi, tarvitaan myös uudenlaista yrityskulttuuria.

Näin kertoo The European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) -järjestön uusi tulevaisuuskatsaus. Sen on laatinut EFCAn Future Trends Committee yhteistyössä saksalaisen HHL Leipzig Gradute School of Managementin kanssa. Katsausta varten on haastateltu 20 johtajaa ja asiantuntijaa, jotka edustavat Euroopan johtavia insinööritoimistoja ja alan muita organisaatioita.

 

NÄKYMIÄ VUOTEEN 2030 – MUUTOKSEN AJUREINA DIGITALISAATIO, KESTÄVÄ KEHITYS JA HARMONISOINTI

 

Digitalisaatio

Vuonna 2030 infrastruktuuriprojektien suunnittelu ja toimeenpano ovat täysin digitalisoituneet. Tämä koskee yhä enemmän myös olemassa olevan infran kunnostusta. Perinteiset yritykset kilpailevat ja tekevät yhteistyötä teknologiayritysten kanssa, jotka perustettiin 2020-luvun alussa UrbanTech-, ConTech- ja PropTech-sektoreille ja yhdessä ne ovat perusteellisesti muuttaneet teollista toimintaympäristöä.

Standardisointi on helpottanut suunnitteluhankkeiden automatisointia ja tekoälyratkaisuista on tullut yhä tärkeämpiä. Ohjelmistotarjoajat, kuten Autodesk, Bentley Systems ja Nemetschek, ovat automatisoineet esisuunnittelua merkittävästi kasvavien kohde- ja tuotetietokantojensa ja tekoälyn avulla. Tämä on kasvattanut suunnitteluvaiheen tehokkuutta yli 30 prosenttia. Yhteisten standardien myötä ohjelmistot ovat yhteensopivia, mikä mahdollistaa eri järjestelmien välisen yhteistyön. Lisäksi BIM-standardit ovat Euroopassa laajalti käytössä. Suunnittelu etenee huomattavasti nopeammin kuin 2020-luvun alussa.

Standardisointi helpottaa myös rakennusprojektien toteutusta, kun työmaille voidaan tilata suuria määriä esivalmistettuja tuotteita, kuten rakennuselementtejä tai siltakomponentteja. Samaan aikaan BIM-mallinnustyökalut edistävät työtehtävien koordinointia työmailla. Työmaiden valvontaa tehdään laajalti etänä, kun käytössä on droneja, IoT-sensoreita ja virtuaaliteollisuuden työkaluja. Myös automatisoidut nosturit ja robottien asennuslinjat vähentävät työntekijöiden paikallaolon tarvetta. Tie- ja raidetyömailla tullaan näkemään yhä enemmän itsenäisiä koneita ja robotteja. Digitaalisuuden uskotaan parantavan sekä rakentamisen laatua, nopeutta että turvallisuutta.

 

Katsauksessaan EFCA kuvaa digitalisaation tuomia etuja rakennusalalle näin:

 

  1. Tuottavuus kasvaa merkittävästi esivalmistelun, automaation ja robotiikan myötä, mutta myös eri alojen saumattoman kommunikoinnin ja koordinoinnin kautta. Suurin osa rakennusprojekteista valmistuu ajallaan ja budjetissa.

 

  1. Digitaaliset kaksoset ja niihin liittyvät tietokannat mahdollistavat omaisuuden ja kaiken siihen rakennettujen resurssien kattavan dokumentoinnin. Dokumentoinnin rooli on elintärkeä, sillä raportointivaatimukset ovat kasvaneet.

 

  1. Digitaaliset kaksoset mahdollistavat omaisuuden jatkuvan valvonnan ja ennakoivan ylläpidon, mikä estää vahinkoja ja tuo kustannussäästöjä. Digitaaliset kaksoset parantavat myös kiertotalouden tehokkuutta.

 

Kestävyys

Vuoteen 2030 mennessä ympäristölähtöisistä kestävyystavoitteista on tullut avaintekijöitä kaikissa infrastruktuurihankkeissa. Taustalla ovat sekä asiakkaiden vaatimukset että taloudelliset tekijät. EU:n vihreä rahoitusjärjestelmä dominoi rahoitusmarkkinoita ja pankit sekä muut rahoituslaitokset myöntävät hankkeille rahoitusta vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät EU-taksonomian kestävyyskriteerit.

Vihreän rahoituksen myötä hankkeiden tulee täyttää erityyppisiä ESG-kriteereitä, eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä vastuullisuusvaatimuksia. Vihreä rahoitus vaatii sertifiointeja ja auditointeja sekä kattavaa raportointia. Koska raportointi hoituu BIM-suunnittelutietokantojen avulla, on suunnittelu- ja konsulttialalla tärkeä rooli auditoijina, neuvonantajina, valvojina ja ekosuunnittelijoina.

Harmonisaatio

Vuoteen 2030 mennessä infrastruktuurihankkeiden rahoitussäännöt, joita EU-taksonomian mukaiset vihreän rahoituksen kriteerit ajavat, ovat laajalti samat koko Euroopassa. BIM-standardit ovat yhteisiä, kiitos GAIA-X:n kaltaisten aloitteiden, jotka varmistavat datan turvallisen siirron ja varastoinnin. Lisäksi rakennushankkeiden lupaprosessit ovat helpottuneet. Viranomaiset ympäri Euroopan hyväksyvät digitaalisia suunnitelmia painettujen sijaan, ja paikan päällä käynnit ovat korvautuneet VR-teknologioiden mahdollistamilla virtuaalikäynneillä.

Kansainvälisten kilpailijoiden markkinoille pääsyn esteet alkavat hitaasti vähentyä, kun Euroopan maiden välisistä ohjeista ja säännöksistä on tullut yhtenäisempiä ja helpommin käsiteltäviä. Anglosaksisten maiden ohella markkinoille alkaa tulla myös kiinalaisia toimijoita.

 

UUSIA TOIMIJOITA KONSULTTIEN TONTILLE – JA KUINKA KOHDATA KILPAILU?

Uudessa digitaalisessa maailmassa suunnittelu- ja konsultointiala kohtaa kasvavaa kilpailua monesta suunnasta:

Kun suunnittelusta tulee yhä datakeskeisempää ja digitaalisempaa, alkavat sitä tehdä myös ohjelmistoyritykset, jotka automatisoivat erityisesti esisuunnittelua. Laitteiden ja ohjelmistojen kehitys sekä pilvipalveluratkaisut avaavat ohjelmistoyrityksille ja kansainvälisille toimijoille ovia suunnittelun eri vaiheisiin. Isot ohjelmistoyritykset voivat hyödyntää monipuolista CAD-ohjelmistovalikoimaansa, joilla asiakkaat voivat tutkia uusia suunnitteluideoita, visualisoida niitä ja simuloida niiden toimivuutta kohteissa.

Teknologiayritykset puolestaan tulevat mukaan työmaavalvontaan ratkaisuilla, jotka hyödyntävät sensoreita, droneja, robotteja ja kameroita tekoälyyn ja koneoppimiseen yhdistettynä. Jokaisesta työmaasta tulee potentiaalinen tietolähde, kun kaikkea kerättyä dataa voidaan analysoida. Tekoälyanalytiikka ja -algoritmit tarjoavat arvokasta tietoa rakennuksen, sillan, tien tai minkä tahansa muun rakennusprojektin toiminnasta ja edistymisestä.

Myös urakoitsijat ja rakennusyhtiöt vahvistavat suunnittelu- ja rakentamisosaamistaan entistä tehokkaampien ohjelmistojen avulla.

Uhkien lisäksi rakentamisen muuttuvat markkinat tuovat perinteiselle suunnittelu- ja konsultointialalle uusia mahdollisuuksia, joihin sen pitäisi proaktiivisesti tarttua. Kun ”business as usual” ei enää toimi, voivat alan yritykset reagoida muuttuvaan markkinadynamiikkaan eri tavoilla.

Yritys voi kohdata kilpailun tekniikan alan asiantuntijana, joka omien ohjelmistosovellustensa avulla tai läheisessä yhteistyössä ohjelmistotarjoajien kanssa toimii tehokkaana digitaalisena hankesuunnittelijana ja valvojana niin, että tehokkuus kasvaa prosessien automatisoinnin kautta. Suuret insinööriyritykset voivat näin rakentaa asiakaskeskeisen digitaalisen alustan, jonka avulla yritys on asiakkaan tukena läpi koko suunnittelun ja toteutuksen arvoketjun ajan aina hankkeen käynnistämisestä sen ylläpitoon.

Yritys voi myös keskittyä ja kehittää kilpailukykyään vähemmän kilpailluilla tai niche-aloilla. Pienempi yritys voi keskittyä korjausrakentamiseen, jos sillä on jo siinä vankka jalansija. Myös palveluihin keskittyminen, kuten ympäristöauditointi ja erilaiset kestävyyssertifioinnit, voivat antaa pienemmille yrityksille hyvän kilpailuaseman erikoisalojen markkinoilla.

Yritys voi myös laajentaa toiminta-aluettaan. Se voi esimerkiksi ottaa koppia informaation ja datan hallinnan merkittävästä roolista ja rakentaa tämän ympärille uusia liiketoimintamalleja data-asiantuntijana, joka huolehtii kaikesta suunnitteludatan luomiseen, varastointiin, yläpitoon, valmisteluun, rikastamiseen ja levitykseen liittyvistä prosesseista. Yritys voi myös ottaa roolia luovana suunnittelijana, joka toimii ohjelmistotarjontaa parantavana linkkinä tilaajan ja teknologian välillä. Se voivat myös toimia vihreän rahoituksen konsulttina tilaajan, rakennusyhtiöiden ja rahoituslaitosten välillä. Yritys voi niin ikään laajentaa suunnitteluprosessin arvoketjua keskittymällä omaisuuden hoitoon ja ylläpitoon, jossa datan hallinta on yhä merkittävämmässä roolissa.

 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Moniin muihin aloihin verrattuna suunnittelu- ja konsultointiala on ollut hitaampi ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja. Tulevina vuosian rakennusteollisuutta kohtaa kuitenkin raju muutos, kun markkinoille tulee kiihtyvällä tahdilla uusia datakeskeisiä ratkaisuja. Samaan aikaan vaatimukset ympäristöystävällisistä ja kestävistä rakennushankkeista kasvavat, mikä johtaa uusiin standardeihin ja alan yhtenäisempään toimintaan sekä madaltaa markkinoille tulon esteitä. Jotta suunnittelu- ja konsultointiala voi vastata rajuihin muutoksiin, täytyy sen muuttaa ajattelutapojaan ja sovittaa strategista asemaansa markkinoilla sekä etsiä aktiivisesti uusia liiketoimintamallimahdollisuuksia.

Yhdeksi avaintekijäksi nousee yrityskulttuuriin panostaminen. Myrskyistenkin muutosten aikana johdolta vaaditaan ketterien, joustavien ja yhteistyöhön perustuvien työtapojen käyttöönottoa. Ne auttavat vastaamaan nopeammin markkinamuutoksiin, mikä tuo myös asiakkaille jatkuvaa lisäarvoa. Uudet työnteon mallit tarkoittavat joustavia työtunteja ja -paikkoja sekä modernia hallinto- ja johtajuuskulttuuria, jonka matala hierarkia edistää tiimityötä ja nopeaa päätöksentekoa. Menestyksekkään kehityksen ehtona on henkilöstön jatkuva halu ja kyky sopeutua ja muuntua. Tämä myös varmistaa sen, että ihmisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin tehtävät merkittävät investoinnit ovat kannattavia. Oikeanlaisten työntekijöiden houkutteleminen ja säilyttäminen onnistuu vain, kun yrityksen missio ja yrityskulttuuri on sopeutettu muutoksen jatkuviin haasteisiin.

Teknologiainvestoinneista, kuten BIM ja paikan päällä tapahtuva 3D-tulostus, tulee yhä tärkeämpiä. Koska uusien teknologioiden käyttö tulee lisääntymään, tulisi suunnittelu- ja konsulttiyritysten aktiivisesti investoida, ottaa käyttöön ja parhaassa tapauksessa myös kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita, jotta ne voivat vahvistaa olemassa olevaa ydinosaamistaan ja sitä kautta markkina-asemaansa. BIM:stä tulee johtava prosessi- ja tietovaranto, josta suunnittelu- ja konsulttialan tulee olla vastuussa.

Tulevaisuus vaatii myös työntekijöiden taitoihin investoimista. Digitaalisten teknologioiden nopea kehitys ja käyttöönotto vaikeuttaa todennäköisesti nykyistä työvoimapulaa. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten tulee kehittää työntekijöidensä taitoja uusien työkalujen ja teknologioiden käyttöön sekä myös palkata uusia tekniikan asiantuntijoita. Yksi ratkaisu osaamiskuilujen nopeampaan selättämiseen voi olla osaajien palkkaaminen sellaisilta aloilta, jotka ovat jo käyneet läpi digitaalisen murroksen.

Asiakkaisiin sitoutuminen nousee uuteen rooliin. Asiakkaiden preferenssit eivät muutu ainoastaan kestävyysajattelun myötä, vaan myös asiakkuuden yleisodotusten suhteen. Eteenpäin katsovien suunnittelu- ja konsulttiyritysten tulee pitää asiakkaat lähellään ja tarjota poikkeuksellinen asiakaskokemus koko asiakkuuden elinkaaren aikana. Tämä auttaa niitä erottautumaan aidosti muista ja luomaan kilpailuetua.

Digitalisaatio on jo tuonut murroksen monille aloille. Nyt suunnittelijoiden ja konsulttien tulisi tehdä yhteistyötä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat jo läpikäyneet digitaalisen murroksen ja onnistuneet menestyksekkäästi innovoimaan omia liiketoimintamallejaan. Erityisesti immateriaalioikeuksissa ja digitaalisen omaisuuden omistajuudessa oppia voi saada valmistus-, ohjelmisto- ja jopa musiikkiteollisuudelta.

Uskallus ajatella boksin ulkopuolelta voi nousta arvoon arvaamattomaan. Mikset voisi ajatella ryhtyväsi erikoisurakoitsijaksi, jolta onnistuu sekä erityisprojektin suunnittelu, toimitus että asennus? Tai tee yhteistyötä ja sitoudu aktiivisesti startuppien sekä esivalmistus- ja logistiikkayritysten kanssa, jotta projekteista tulee tehokkaampia ja toimittajiin sitoutuneempia.  Yrityksen data-analytiikkataitoja taas voi vahvistaa datatieteilijöitä palkkaamalla, mikä voi tuoda uusia näkökulmia sekä uusiin että käynnissä oleviin hankkeisiin.

 

EFCAn raportin ’Seizing opportunities in times of disruption´ pohjalta laatinut toimittaja, TkT Marjukka Puolakka.

Lue EFCA 2022 Future Trends Report tästä