Lausunto: SKOL lausui rakentamislain muutosesityksestä

SKOL kiinnitti antamassaan lausunnossa huomioita pääosin pykäliin 38 ja 39 (rakennuksen vähähiilisyys), 61 (rakentamislupahakemus), 69 (erityissuunnitelmien toimittaminen) sekä 95 (päävastuullinen toteuttaja). Vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi SKOL esitti ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen (tuoteluettelo) ulottamista myös laajamittaisesti korjattaviin rakennuksiin. Tarkennusesityksiä tehtiin myös rakentamislupahakemuksen sisältöön ja erityissuunnitelmien toimitusvelvollisuuteen. Päävastuullista toteuttajaa koskevan sääntelyn osalta esitettiin käsitteiden ja vastuiden täsmentämistä sekä määrittelyä pääosin sopimusperusteiseksi.

Tuoteluettelo olisi kiertotalouden näkökulmasta hyödyllinen myös niissä kohdeluokissa, joita ilmastoselvityksen raja-arvo-ohjaus ei koskisi. Materiaaliseloste on järkevää laatia toteutusvaiheessa riippumatta ilmastoselvityksen laadinnan ajankohdasta ja mikäli ilmastoselvityksen laadintavaihe on nykyinen rakennuslupavaihe, ilmastoselvitys ja materiaaliseloste on järkevä erottaa toisistaan. SKOLin lausunto kokonaisuudessaan on liitteenä, ja kaikkiin annettuihin lausuntoihin (225 kpl) pääsee tutustumaan Lausuntopalvelussa linkissä Lausunto - Lausuntopalvelu.

SKOL Lausunto VN_34558_2023_050324