Opas prosessilaitoksen turvallisuuden suunnittelusta

29.2.2012 klo 8.53

Oppaassa on tietoa prosessiteollisuuden riskienhallinnasta ja tuotantojärjestelmien turvallisuudesta suunnittelun näkökulmasta.

Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen turvallisuudesta (VTT)

USVA-hanke keskittyi suunnittelun yhteydessä tehtävään prosessilaitoksen turvallisuusriskien hallintaan sekä suunnitteluun osallistuvien konsulttien ja heiltä suunnittelupalveluita tilaavien prosessiteollisuutta edustavien yritysten ja niiden henkilökuntaan kuuluvien vastuisiin ja rooleihin.

Prosessiteollisuuden laitosten turvallista toimintaa uhkaavat riskit liittyvät tyypillisesti käsiteltävien ja varastoitavien aineiden vaaroihin (fysikaaliset vaarat, terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat vaarat), ainemääriin sekä prosessiolosuhteisiin (korkeat lämpötilat ja paineet).

Monissa onnettomuuksissa tai muissa tekniikkaan liittyvissä epäonnistumisissa on vastuu tapahtuneesta hajautunut, eikä pelkästään yhden yrityksen sisällä vaan monesti kahden tai useamman suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon eri tavalla osallistuneiden yritysten kesken. Hankkeen tavoitteena oli korostaa suunnitteluvaiheen aikana tehtyjen ratkaisujen merkitystä prosessilaitoksen turvalliselle ja häiriöttömälle toiminnalle sen koko elinkaaren aikana, rakennusvaihe pois lukien.

Prosessien ja laitosten suunnittelutyöhön osallistuvilla suunnitteluyrityksillä ja niissä suunnittelutyötä tekevillä henkilöillä on tässä merkittävä rooli ja sen myötä vastuu laitoksen turvallisuuden varmistamisesta. Suomen työturvallisuuslaissa on pykälä, joka koskee ulkopuolisen suunnittelijan vastuuta suunnittelemansa kohteen työturvallisuudesta. Hankkeessa on tarkasteltu, miten tätä kohtaa on oikeusistuimissa sovellettu. Lisäksi on käsitelty tilaajayrityksen erilaisia vastuita ja rooleja ulkopuolista suunnittelua tilattaessa.

Suunnittelijakonsultin rooli hänen suunnittelemansa kohteen turvallisuudesta on lainsäädännössä määriteltyä vastuuta laajempi. Ei kuitenkaan ole helposti määriteltävissä, miten laajalle tämä vastuu ulottuu. Kuuluuko esimerkiksi detaljisuunnitelmaa tekevän suunnittelijan tuoda esiin esisuunnittelussa tehdyt, turvallisuuden kannalta arveluttavat ratkaisut?

Hankkeessa laadittuun oppaaseen Suunnittelijan rooli prosessilaitoksen turvallisuuden varmistamisessa on kerätty tietoa siitä, miten luoda kattava ja tehokas riskienhallintaketju, jonka avulla voidaan varmistaa suunniteltavien prosessiteollisuuden tuotantojärjestelmien turvallisuus kaikissa toimintatilanteissa.

Sekä suunnittelijoilla että toiminnanharjoittajilla on merkittävät vastuut ja roolit myös rakennusaikaiseen turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyen, mutta näitä riskienhallinnan osa-alueita ei hankkeessa käsitelty.

Lisätietoja:

Yngve Malmén
Erikoistutkija, Projektipäällikkö
VTT
020 722 3276

2012-02-29 00:00:00 Europe/Helsinki