Pehko

PEHKO-projektilla tehokkaampaa teiden ylläpitoa

Roadscanners Oy on vuodesta 2015 luotsannut PEHKO-projektia. PEHKO-projektissa on kyse päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmoinnista.

Projekti on Väyläviraston, Roadscanners Oy:n sekä Lapin, Keski-Suomen ja Uuden­maan ELY-keskusten yhteisprojekti, joka alkoi 2015 Lapissa ja Keski-Suomessa. Vuonna 2018 projekti laajeni myös Uu­denmaan alueelle. Projektin tavoitteena on kasvattaa päällysteiden käyttöikää uusilla päällystettyjen teiden ylläpidon ja hoidon käytännöillä. Lapin alueelta mukana projektissa on Kemi-Tornion hoidon alueurakan päällystetyt tiet sekä Rovaniemen hoidon alueurakan päätiet (noin 1200 km). Keski-Suomen testialue kattaa Karstulan hoidon alueurakan päällystetyt tiet (noin 400 km) ja Uudenmaan kohteeseen kuuluu noin 850 km pääasiassa Hyvinkään hoidon alueurakan tiestöä.

PEHKO-projektin pääideana on kehittää päällystetyn tie­verkon hoidon ja ylläpidon menetelmiä ja tuottavuutta niin, että tieverkon kunto paranee tai vähintään pysyy samana pienemmillä resursseilla. Tämä voidaan tehdä keskittymäl­lä kolmeen osa-alueeseen:

1) Kehitetään tieverkon hoitotoimenpiteitä, erityisesti kuiva­tusta ja talvihoitoa niin, että päällysteiden käyttöikä kasvaa ja vuosikustannukset putoavat.

2) Teiden ongelmien diagnostiikassa käytetään uusimpia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla keskitytään korjauksissa tarkasti vain ongelmakohteisiin ja korjataan aina ongelmien syyt eikä vain niiden oireita.

3) Päällystetyllä tieverkolla siirrytään reaktiivisesta kunnos­sapidosta ennakoivaan kunnossapitoon, mikä merkitsee sitä, että hoidossa keskitytään kasvavien ongelmien eh­käisyyn ennen kuin ne vaurioittavat teiden päällysteet.

Pehko infograafi
”Uudella teknologialla voidaan tunnistaa tieverkolta huonokuntoiset ja käyttöiältään lyhyet ja kalliit jaksot sekä selvittää ongelmien juurisyyt. Keskittymällä näihin jaksoihin ja tehostamalla teiden hoidon käytäntöjä on voitu parantaa teiden kuntoa ja samalla pudottaa merkittävästi teiden vuosikustannuksia. Päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat paikoin laskeneet lähes 40%.”

Yleisesti Suomessa on ollut tapana, että tietty tiejakso päällystetään kokonaisuudessaan sekä hyviltä että huonoilta osin. Todellisuudessa tällä jaksolla on vain saattaa olla vain pieni osa huonokuntoista tietä, joka todella vaatisi uudelleen päällystämisen. Uusinta tekniikkaa ja diagnostiikka hyödyntämällä teiden ongelmalliset jaksot ja ongelmien todelliset syyt pystytään löytämään ja niiden voidaan kohdistaa oikeat korjaustoimenpiteet.

Projekti on nyt ollut käynnissä neljä vuotta ja tässä vaiheessa on jo saavutettu Lapin ja Keski-Suomen alueilla huomattavaa parannusta. Päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat pudonneet jo 20-36 prosenttia. Lopullisena tavoitteena on vuosikustannusten puolittaminen vuoteen 2025 mennessä.