SKOLin jäsentiedote 3/2012

Sisältö

KONSULTTIPÄIVÄN AINEISTO JA VUOSIKOKOUS     
SKOLIN LASKUTUSTILASTO 2011: ALAN KASVU TULI KOTIMARKKINOILTA     
MATTI MANNONEN ALOITTAA SKOLIN TOIMITUSJOHTAJANA SYYSKUUSSA    
EK:N PALKKATILASTO LOKAKUU 2011    
YLEISET TIETOMALLIVAATIMUKSET 2012   
YRITYKSEN TEKIJÄNOIKEUSOPAS    
TYÖMARKKINOIDEN NEUVONTAPALVELUT JÄSENYRITYKSILLE   
KSE 2012 LAUSUNTOKIERROKSELLE KEVÄÄN AIKANA   
KIINKON JÄRJESTÄMÄÄ KOULUTUSTA  

Liitteet:
Laskutustilasto 2011    
EK:n palkkatilasto 2011

KONSULTTIPÄIVÄN AINEISTO JA VUOSIKOKOUS 

Innovaatiot ja osaaminen tulevaisuuden tekijöinä oli SKOLin vuosikokouksen yhteydessä tiistaina 24.4.2012 järjestetyn konsulttipäivän teema. Tapahtumaan osallistui runsas 100 asiakas- ja jäsenyrityksen edustajaa. Tilaisuudessa pidettyjen puheenvuorojen PowerPoint -esitykset voi ladata SKOLin sivulta kohdasta Ajankohtaista. 

SKOLin vuosikokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2011. Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin entiset jäsenet eli Ari Asikainen (Pöyry), Eevaliisa Härö (Ramboll Finland), Jyri Mäkelä (Ahma insinöörit), Seppo Mäkinen (A-Insinöörit) ja Juha Posti (Parviainen Arkkitehdit). Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksen henkilövalinnoista Finlandia-talossa tiistaina 20.11.2012 iltapäivällä järjestettävään syyskokoukseen. Syyskokouksen jälkeen on perinteisesti Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi.

SKOLIN LASKUTUSTILASTO 2011: ALAN KASVU TULI KOTIMARKKINOILTA

SKOLin laskutustilaston mukaan vuosi 2011 merkitsi suunnittelu- ja konsulttialalle parantuneita suhdannenäkymiä, kun tilauskannat elpyivät kaikilla suunnittelusektoreilla. Vuoden loppupuolella kuitenkin uusien tilausten määrä hiipui hieman.

SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus kasvoi vuoden 2011 aikana edellisvuodesta viisi prosenttia. Alan kotimaan laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta vientitöiden laskutus väheni kahdeksan prosenttia.

SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2011 oli 1 210 miljoonaa euroa (1 150 M€ v. 2010). Kotimaisia töitä tehtiin 980 miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 230 miljoonalla eurolla. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli pääosin teollisuuden lisääntyneistä kotimaisista töistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin kahdeksan prosenttia.

Kokonaislaskutus kasvoi teollisuussektorilla 13 prosenttia, talosektorilla kaksi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla viiden prosentin verran. Alan kokonaislaskutuksesta sekä teollisuussektorin että talonrakennussektorin osuus oli kummallakin 36 prosenttia, yhdyskuntasektorin 24 ja muiden alojen osuus neljä prosenttia.

Kotimainen laskutus kasvoi teollisuussektorilla 23 prosenttia, talosektorilla viisi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla vain prosentin verran. Vientilaskutus kasvoi infrasektorilla kolmanneksen, mutta väheni talosuunnittelussa 30 prosenttia ja teollisuussuunnittelussa kolme prosenttia.

SKOLin 206 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2012 alussa 14 175 henkeä. Keskimääräinen henkilöstö kasvoi vuoden 2011 aikana yli neljä prosenttia, uutta henkilöstöä palkattiin yli 600 henkeä.

MATTI MANNONEN ALOITTAA SKOLIN TOIMITUSJOHTAJANA SYYSKUUSSA

Diplomi-insinööri Matti Mannonen on valittu SKOLin toimitusjohtajaksi ja Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja konsulttialan johtajaksi. Hän aloittaa toimessaan 1.9.2012. Nykyinen toimitusjohtaja Timo Myllys jatkaa työtään liittojen palveluksessa osa-aikaisena runsaan vuoden.

Matti Mannosella on erittäin vahva kokemus suunnittelu- ja konsulttialalta. Hän on toiminut viimeiset 15 vuotta toimitusjohtajana konsulttitoimistoissa työnantajinaan Finnroad Oy, JP-Transplan Oy ja WSP Finland Oy. Hän on ollut vahvasti vaikuttamassa SKOL ry:n toimintaan jo vuosia, viimeksi 4 vuotta liiton hallituksessa, joista kaksi vuotta varapuheenjohtajana.

SKOLilla ja sen jäsenyrityksillä on monia haasteita edessään. Lähimpänä ovat talouden epävarmuudesta johtuvat tekijät, uuden strategian linjaaminen sekä Teknologiateollisuusyhteistyön ja verkostojen hyödyntäminen ja kehittäminen tavoitteena suomalaisen osaamisen globaalin kilpailukyvyn parantaminen.

Muita ajankohtaisia asioita ovat kansainväistymiseen liittyvät kysymykset, korkeatasoisen suunnitteluosaamisen ja -koulutuksen säilyttäminen Suomessa, sidosryhmiin ja alan tilaajiin vaikuttaminen, laadun korostaminen suunnitteluhankinnoissa, alan edistäminen, vahva viestintä sekä alan ja SKOLin profiilin nosto.

SKOLin puheenjohtaja Kimmo Fischer katsoo, että Matti Mannosella on erinomaiset edellytykset edistää liittojen tavoitteita. "Kokemustaustansa ja ominaisuuksiensa johdosta hän on erinomainen valinta SKOLin johtoon. Uskon, että hän tulee toimillaan ja linjauksillaan merkittävästi kehittämään sekä Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin että Teknologiateollisuuden toimintaa."

EK:N PALKKATILASTO LOKAKUU 2011

Elinkeinoelämän keskusliiton kokoamat suunnittelu- ja konsulttialan palkkatilaston taulukot lokakuulta 2011 antavat keskiarvotietoja alan palkoista. Henkilöstöryhmittäisen taulukon mukaan alan kuukausipalkat nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia 12 kuukauden aikana, palkkataulukot liitteenä.

Aineistossa on myös vuosi sitten laadittu vastaava taulukko. Työehtosopimusten mukaan luottamusmiesten ansiokehityksen tulee vastata vähintään EK:n tilaston mukaista alan ansiokehitystä ja sitä tarkastellaan yleensä kahden vuoden luottamusmieskausittain. Lisätietoja antaa Hilve Nurminen p. 09 192 3298.

YLEISET TIETOMALLIVAATIMUKSET 2012

Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaistujen tietomallivaatimusten päivitys toteutettiin vuosina 2011-2012 COBIM -hankkeen muodossa. Hankkeen rahoittajina olivat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi suuri joukko muita kiinteistön omistajia ja rakennuttajia, rakennusliikkeitä ja ohjelmistotaloja. Myös buildingSMART osallistui hankeen rahoittamiseen. Päivitystyön tuloksena syntyivät oheiset Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osat 1-9 ja uusina osat 10-14.

Uudet YTV 2012 -vaatimukset on ladattavissa linkistä: http://buildingsmart.fi/8

YRITYKSEN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

Tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien merkitys yritysten liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Tutkimusten mukaan 2/3 tai jopa 3/4 yritysten varallisuudesta muodostuu tänä päivänä jo aineettomasta pääomasta. Näiden oikeuksien suojaamisesta ja puolustamisesta on tullut yhä tärkeämpi kilpailutekijä yrityksille. EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ovat yhdessä laatineet tekijänoikeuksista oppaan, joka löytyy osoitteesta

http://www.ek.fi/ek/fi/tutkimukset_julkaisut/2011/9_syys/yrityksen_teki….

TYÖMARKKINOIDEN NEUVONTAPALVELU JÄSENYRITYKSILLE

Työsuhdeasioiden asiantuntijat ovat Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tavoitettavissa päivystysnumerosta (09) 1923 222 klo 9-16.

Yritykset voivat lähettää kysymyksiä myös sähköpostilla osoitteeseen tyosuhdekysymykset@teknologiateollisuus.fi. Sähköpostilla lähetettyihin kysymyksiin vastataan puhelimitse, joten muistakaa laittaa puhelinnumeronne viestiin.

KSE 2012 LAUSUNTOKIERROKSELLE KEVÄÄN AIKANA

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen uudistustyössä on saatu valmiiksi ehdotus KSE 2012 (pdf, versio 2.4.2012). Työn on tehnyt pääosin RAKLIn, SKOLin ja ATL:n edustajien muodostama johtoryhmä, projektisihteerinä on toiminut Julle Keihänen ATL:sta.

Keskeisimmät muutosehdotukset (pdf-tiedostossa näkyvät ehdotetut muutokset KSE 1995:een verrattuna) liittyvät alla oleviin pääkohtiin. Lisäksi on tehty pienempiä tarkennuksia ja täsmennyksiä.

Määritelmät
- Määriteltelmiä on täydennetty aineistoa, sopimusasiakirjoja, sosiaalikustannuksia, suunnitelmia, tietoteknistä virheettömyyttä, suunnitelmia ja toimeksiantoa koskien

Velvollisuudet ja vastuut
- Konsultin vahingonkorvauksen yläraja ehdotetaan pidettävksi ennallaan eli kokonaispalkkion suuruisena, ellei toisin ole sovittu 
- Konsultin vastuuaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kahteen vuoteen kohteen hyväksytystä vastaanottamisesta

Veloitusperusteet
- Erityisten korvausten veloitusperusteita on yksinkertaistettu
- Matka-ajan korvaukseksi esitetään 60 % matkustamiseen käytetystä ajasta, ellei toisin ole sovittu

Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus
- Immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry tilaajalle, ellei toisin ole sovittu
- Tilaajalla on oikeus käyttää toimeksiannon perusteella luovutettua aineistoa kohteessa toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen

Aineisto
- Aineiston säilytys tapahtuu siinä muodossa kun se on luovutettu, konsultilla ei ole velvollisuutta päivittää aineistoa uudempiin muotoihin
- Ellei muuta ole erikseen sovittu, toimitetaan luovutettava aineisto luettavassa, arkistoitavassa, ei-muokattavassa muodossa
- Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineistoa kohteen tavanomaisen huolto- ja kunnossapitotoiminnan harjoittamiseksi
- Muokattavassa muodossa olevan aineiston luovuttamisesta sovitaan erikseen

Viivästyminen
- Sekä tilaajan että konsultin viivästyssakoksi esitetään 0,2 % kokonaispalkkiosta kultakin täydeltä työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.

Ehdotuksen kommentointi ja SKOLin lausunnon valmistelu

SKOLin jäsenyrityksillä on mahdollisuus kommentoida ehdotusta toukokuun aikana Matti Kiiskiselle, puh. 0400 717 130 tai matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi. SKOLin liiketoimintaryhmä valmistelee SKOLin lausunnon saatujen kommenttien pohjalta, joten kannanottoja toivotaan runsaasti.

KIINKON JÄRJESTÄMÄÄ KOULUTUSTA

Sopimusyhteistyö talonrakentamisessa YSE´98, 9.-10.5.2012

Kaksipäiväisen koulutustapahtuman tavoitteena on edistää hyvää sopimustapaa, luoda edellytykset tasapuoliselle sopimusjohtamiselle, parantaa eri toimijoiden kykyä ymmärtää ja hallita erilaisia ongelmatilanteita ja parantaa rakennushankkeen osapuolten keskustelukykyä.

Koulutus on suunniteltu mm. rakennuttajien projektipäälliköille, rakennuttajakonsulteille ja valvojille, urakoitsijoiden työ- ja työmaapäälliköille, rakennustuoteteollisuuden projektipäälliköille ja rakennusalan lakimiehille.

Koulutus järjestetään Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen tiloissa Helsingissä. Osallistumismaksu on 900 euroa + alv 23 % henkilöltä. Hinta sisältää opetuksen, aineiston ja ohjelmaan merkityn tarjoilun. 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 4.5.2012 mennessä

Pilaantuneet maat 16.5.2012

Koulutuksen tavoitteena on selvittää lainsäädännön vaatimuksia pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamiseen ja käyttöön sekä selvittää puhdistamisen lupa- ja ilmoitusmenettelyjä. Lisäksi tavoitteena on selvittää puhdistamisen toteuttamisvaihtoehtoja ja kustannuksia.

Koulutus on suunniteltu kiinteistöjen omistajille ja kehittäjille, rakennusliikkeille, puhdistamispalveluja tuottaville yrityksille ja alan konsulteille, ympäristöhallinnon ja kaupunkien asiantuntijoille ja neuvonantajille, maankäytön suunnittelijoille, kiinteistövälittäjille ja vakuutusasiantuntijoille.

Koulutus järjestetään Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen tiloissa Helsingissä. Osallistumismaksu on 450 euroa + alv 23 %. Hinta sisältää opetuksen, luentomateriaalit ja ohjelmaan merkityn tarjoilun.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 10.5.2012 mennessä

Suunnittelu- ja asiantuntijasopimukset 28.-29.5.2012

Koulutuksen tarkoituksena on antaa tiivis kokonaiskuva suunnittelija- ja asiantuntijasopimusten vastuista ja velvollisuuksista. Koulutuksessa käydään läpi mm. suunnittelija- ja asiantuntijavalintoihin liittyviä tekijöitä, KSE:n soveltamista, salassapitokysymyksiä, sekä tehtäväluetteloiden uudistamista.

Koulutus on suunniteltu mm. rakennuttajille, kiinteistöpäälliköille, rakennuttajakonsulteille, suunnittelutoimistojen johtajille ja projektipäälliköille, rakennushankkeiden projektipäälliköille ja alalla toimiville asianajajille.

Koulutus järjestetään Hotelli Scandic Simonkentässä, Helsingissä. Osallistumismaksu on 880 euroa + alv 23 % henkilöltä. Hinta sisältää opetuksen, aineiston ja ohjelmaan merkityn tarjoilun.
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 8.5.2012 mennessä