SKOLin jäsentiedote 6/2012

9.7.2012 klo 14.47

Sisältö

MATTI MANNONEN ALOITTI SKOLIN TOIMITUSJOHTAJANA     
KSE:STÄ POIKKEAVIEN SOPIMUSEHTOJEN ESIINTYMINEN    
SUUNNITTELUKUSTANNUSTEN SEURANTA 3/2012    
SKOL-YRITYSTEN ASIAKASPALAUTETUTKIMUS 2012 VALMISTUNUT    
METALLIRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ, KOULUTUSTA TARJOLLA    
LIIKENNEVIRASTO LISÄÄ LAADUN PAINOARVOA SUUNNITTELUHANKINNOISSA     
HR-SYYSPÄIVÄT 2012    
FIDIC-SOPIMUSEHTOJEN KOULUTUSTA    
KANSAINVÄLINEN LEAN -TAPAHTUMA TAMPEREELLA 10.-12.9.    
RAKENNA JA REMONTOI REILUSTI, OPAS HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAAN   

Liitteet:
SKOL-asiakaspalaute 2012 

MATTI MANNONEN ALOITTI SKOLIN TOIMITUSJOHTAJANA

Diplomi-insinööri Matti Mannonen on aloittanut syyskuun alussa SKOLin toimitusjohtajana. Mannosella on vahva tausta suunnittelu- ja konsulttialalta. Hän on toiminut useiden vuosien ajan toimitusjohtajana mm. JP-Transplan Oy:ssä ja WSP Finland Oy:ssä. Alkusyksyn uutta toimitusjohtajaa työllistää monien muiden töiden ohella erityisesti SKOLin strategian uusiminen. Hänet tavoittaa puhelimitse (09) 192 3308 tai gsm 040 544 7047 ja sähköpostitse matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi.

SKOLin pitkäaikainen entinen toimitusjohtaja Timo Myllys jatkaa johtajana osa-aikaeläkkeellä vuoden 2013 loppuun saakka keskittyen lähinnä yrittäjäpoliittiseen edunvalvontaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja markkinaseurantaan. Kehityspäällikkönä SKOLissa jatkaa Matti Kiiskinen ja assistenttina Hilve Nurminen. Yhteystiedot säilyvät ennallaan.

KSE:STÄ POIKKEAVIEN SOPIMUSEHTOJEN ESIINTYMINEN

SKOL toivoo tietoa hankintayksiköistä, jotka ovat mahdollisesti siirtyneet käyttämään suunnittelupalveluhankinnoissaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 palvelut). JYSE-ehtojen käytössä piilee vastuuvakuutuksen voimassaoloon liittyvä riski, sillä ehtojen kohdassa 7.3 määriteltyä vahingonkorvausvastuuta ei ole rajoitettu. SKOL pyrkii vaikuttamaan ehtojen päivittämiseksi siten, että vastuurajaus tehtäisiin KSE-ehdoista tutulla periaatteella, mutta ennen sitä tarjousten sitominen nykyisiin JYSE-ehtoihin on erittäin riskialtista.

Mikäli JYSE-ehtoja edellytetään, on joka tapauksessa syytä ottaa yhteyttä vastuuvakuutusyhtiöön mahdollisen projektikohtaisen lisävakuutuksen ottamiseksi. SKOL pyrkii sitouttamaan keskeiset hankintayksiköt KSE-ehtojen käyttöön uusien KSE 2012-ehtojen lanseerauksen yhteydessä. RAKLIn, SKOLin ja ATL:n yhdessä valmistelema KSE 2012-ehdotus on tulossa lausuntokierrokselle julkaisijan Rakennustietosäätiön toimesta vielä kuluvan syksyn aikana. Palautetta sopimusehtoihin liittyvistä ongelmista SKOLissa vastaanottaa kehityspäällikkö Matti Kiiskinen, matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi  puh. 0400-717130.

SUUNNITTELUKUSTANNUSTEN SEURANTA 3/2012

Seuraava suunnittelukustannusten seurantalaskelma ilmestyy 17.9. ja löytyy samana päivänä SKOLin nettisivulta. Tämän hetkisillä arvioilla muutokset kevääseen verrattuna ovat hyvin pieniä ja laskusuuntaisia.
 

SKOL-YRITYSTEN ASIAKASPALAUTETUTKIMUS 2012 VALMISTUNUT

SKOLin jäsenyritykset ovat saaneet jälleen arvokasta ja monipuolista tietoa asiakkaidensa tyytyväisyydestä ja arvostuksista sekä omasta kilpailuasemastaan muihin saman alan yrityksiin verrattuna. Painoarvoa tuloksille antaa jo vuodesta 1997 saakka kolmen vuoden välein toteutetun tutkimuksen jatkuvuus, jolloin alusta saakka yritykset ovat voineet nähdä asiakastyytyväisyytensä kehittymisen jo 15 vuoden ajalta.

Kattavuutta kesäkuussa 2012 toteutetulle tutkimukselle antoivat mukana olleet 44 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on yli 6000 henkilöä eli lähes puolet SKOLin jäsenyritysten henkilöstöstä. Kiitettävästä osallistumisaktiivisuudesta johtuen erilliset vertailuryhmät saatiin muodostettua teollisuus- ja yhdyskuntasektorille sekä rakennus- ja talotekniikkaan. Vastauksia kyselyyn saatiin lähes 1500. Kyselyn toteutuksesta vastasi AddValue Oy.

Prosessien laatu ja sopimuksen mukainen toiminta selvästi keskeisimmät odotukset

Tuloksista on pääteltävissä, että tärkeimmät suunnittelupalveluiden hankintaan vaikuttavat tekijät ovat suunnitelmien ja selvitysten laatutaso, vastuuhenkilöiden ammattitaito, aikataulujen pitäminen ja sopimusvastuiden hoitaminen.

Yhteistyön helppoutta ja sujuvuutta odotetaan, uusia ratkaisuja ja aloitteellisuutta vierastetaan

Yhteistyön helppous ja sujuvuus on asiakkaille tärkeää. Asiakkaat odottavat erityisesti taitoa selvittää toimeksiantojen lähtötiedot ja vaatimukset. Sen sijaan uusien ratkaisujen tarjoaminen ja aloitteellisuus eivät ole keskeisimpiä odotuksia. Varsinkaan teollisuussektorin asiakkaat eivät välttämättä odota innovatiivisuutta, vaan konkreettista taitoa ratkaista asiakkaan itsensä määrittelemät tarpeet ja ongelmat.

Asiakkaat tyytyväisiä sopimusvastuiden hoitoon, aikatauluissa ja resursseissa parannettavaa

Tuloksista näkyy, että asiakkaat ovat myös tyytyväisimpiä erityisesti vastuuhenkilöiden ammattitaitoon ja sopimusvastuiden hoitamiseen. Aikataulujen pitämisessä, toimituskyvyssä ja henkilöresurssien riittävyydessä sen sijaan nähdään parantamisen varaa. Yhteistyön helppouteen ja sujuvuuteen ollaan tyytyväisiä; sen sijaan tiedonkulkua, koordinointia ja yhteydenpidon aktiivisuutta tulee kehittää.

Asiakastyytyväisyys säilynyt aiemmalla tasolla; yhteydenpitoa ja erityisosaamista toivotaan

Kolmen vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna voidaan arvioida, että asiakkaiden kokonaistyytyväisyys suunnitteluyrityksiin on pysynyt ennallaan. Teollisuus- ja yhdyskuntasektoreiden suositteluhalukkuus ei ole muuttunut, sen sijaan rakennus- ja erityisesti talotekniikan suositteluhalukkuus on jonkin verran heikentynyt.

Tilastollisesti merkittävää parantumista on tapahtunut aikataulujen pitämisessä ja sopimusvastuiden hoitamisessa, heikentymistä yhteydenpidon aktiivisuudessa, kyvyssä huomioida koko projektin vaatimukset toimeksiannolle, uusien innovaatioiden kehittämiskyvyssä sekä erityisosaamisen riittävyydessä.

Tärkeimmät kriteerit suunnittelupalveluiden hankinnassa 
(asteikolla 1-5):
 
1. Suunnitelmien ja selvitysten laatutaso 4,71
2. Vastuuhenkilöiden ammattitaito 4,66
3. Aikataulujen pitäminen 4,63

Tyytyväisyys suunnitteluyritykseen, parhaat alueet eli vahvuudet (asteikolla 1-5)
1. Vastuuhenkilöiden ammattitaito 3,73
2. Yhteistyön sujuvuus 3,67
3. Asiakkaan toimialan ymmärtäminen 3,62

Tyytyväisyys suunnitteluyritykseen, heikoimmat eli kehittämisalueet 
(asteikolla 1-5)

1. Uusien innovaatioiden kehittämiskyky 3,24 
2. Vaihtoehtojen ja ratkaisujen aktiivinen esittäminen 3,26
3. Yhteydenpidon aktiivisuus 3,27
Tarkempi tulosyhteenveto sektoreittain

Tutkimustulosten graafiset esitykset ovat alun liitteessä ja AddValuen koko raportti löytyy SKOLin tästä.

Lisätiedot: Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen, SKOL ry, matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi,  0400-717130
Toimitusjohtaja Pekka Törrönen, Add Value Research Finland Oy, pekka.torronen@addvalue.fi 040-762 3533

METALLIRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ, KOULUTUSTA TARJOLLA

Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013 tai teräsrakenteiden osalta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.7.2014 ilman kansallisia hyväksymis-prosesseja. Asetus edellyttää teräsrakenteiden CE-merkintää, olipa tuote myynnissä ainoastaan Suomessa tai myös muualla EU:ssa.

Asetus koskee teräsrakenteita, kuten sillat, kulkusillat, portaat, kaiteet, konepedit, mastot, tornit, paineettomat säiliöt, siilot, putkilinjat, paalut, nosturiradat sekä talonrakentamisen teräsrakenteet. Ilman CE-merkintää tuote ei voi määräajan jälkeen olla markkinoilla.

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräsrakenneyhdistys TRY, Teknologiateollisuus ry sekä Metalliteolli-suuden Standardisointiyhdistys METSTA ovat julkaisseet yhteistyönä teräskokoonpanojen CE-merkinnän tulevista muutoksista kertovan esitteen. Opas on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Teräskokoonpanojen CE-merkintä 2012

Lisätietoja CE-merkinnästä ja siihen liittyvästä koulutuksesta saa Teknologiateollisuuden sivulta.

LIIKENNEVIRASTO LISÄÄ LAADUN PAINOARVOA SUUNNITTELUHANKINNOISSA 

Liikenneviraston hankintapäivässä 5.9. korostettiin laadun merkitystä suunnittelijavalinnoissa ja itse suunnittelussa, hankintojen valmistelun merkitystä sekä mm. tilaajan ja konsultin vuorovaikutuksen parantamista. Tilaisuuden aineisto löytyy alla olevasta linkistä.

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/uutiset/tapahtumat/120717_h…

HR-SYYSPÄIVÄT 2012

Perinteiset henkilöstöhallinnon syyspäivät järjestetään 26.-27.9.2012 Marina Congress Centerissä, Helsingissä. Yksilöllinen seminaarikokonaisuus rakennetaan perinteiseen tapaan laajasta tarjonnasta palkkahallinnon, työelämän pelisääntöjen ja työhyvinvoinnin aiheita. Päivien hinta on 950 € (alv). Lisätietoja www.jto.fi/hrsyys. Ilmoittautumiset http://www.jto.fi/ilmoittaudu-hr-syyspaiville-lomake.  

FIDIC -SOPIMUSEHTOJEN KOULUTUSTA

SKOL ja RIL järjestävät Helsingissä koulutusta FIDICin sopimusehdoista 19.-20.9.2012 otsikolla FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT - A PRACTICAL OVERVIEW. Koulutuksessa käydään läpi FIDIC-sopimus-ehtojen rakenne ja sisältö. Koulutus tapahtuu englanniksi Corderoy International Ltd:n asiantuntijan Andrew Kirbyn johdolla.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet http://www.ril.fi/fi/koulutus/liiketoimintakoulutus.html#Fidic.  

KANSAINVÄLINEN LEAN -TAPAHTUMA TAMPEREELLA 10.-12.9.

Tuottavuutta edistävät toimintamallit julkisessa rakentamisessa ovat aiheena Tampereella järjestettävässä Lean Construction in Public Sector Conference LIPS 2012. Kolmipäiväinen kansainvälinen tapahtuma sisältää ajankohtaisia caseja, esityksiä, simulaatioita ja keskustelua alan huippuasiantuntijoiden kesken.

Lean ajattelun ja tuotannon soveltamisella rakennettuun ympäristöön tavoitellaan arvon tuottamista niin tilaajalle kuin muillekin sidosryhmille. Tämän ajattelun kehittäjät rakennusalalla ovat paikalla kertomassa, miten projektien tehokkuutta ja sitä kautta rakennusteollisuuden kannattavuutta parannetaan sekä kehitetään suunnittelun ja työnkulun luotettavuutta.

Esimerkkeinä konferenssissa esitellään muun muassa haastavia infrastruktuuri- ja sairaalarakennushankkeita maailmalta ja Suomesta. Tavoitteena on tarjota omistajille, rakennuttajille ja palveluntuottajille parempi käsitys aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta ja käytännön sovelluksista kotimaisissa ja kansainvälisissä julkisen sektorin hankkeissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet konferenssin sivulla www.lips2012.fi.
 

RAKENNA JA REMONTOI REILUSTI, OPAS HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAAN

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA sekä Tilaajavastuu.fi- palvelu ovat yhdessä julkaisseet Suomen ensimmäisen Harmaan talouden torjunta-oppaan. Oppaaseen on päivitetty veronumeroa ja tilaajavastuulakia
koskevat muutokset elokuussa 2012.

Lue opas täältä.