Tikkurilankosken padon purku kiinnostaa kansainvälisesti

Tikkurilankosken padon purku kiinnostaa kansainvälisesti

Tikkurilankosken pato on osa Vantaan teollista historiaa, mutta samalla pato on häirinnyt jo vuosia uhanalaisten meritaimenien nousua Keravanjoessa.  Toukokuussa 2019 käynnistyi pitkään suunniteltu purkuhanke, jonka ansiosta jokilaakso täyttyy pian uudesta elämästä.

Patoalue on poikkeuksellinen: vain harvasta kaupunkikeskustasta löytyy yhtä vaikuttava koskimiljöö. Sen sijaan käyttämättömiä patoja on ympäri maailman runsaasti.

Tikkurilankosken padon purkuhanke valittiin Vuoden projektiteoksi 2019 Projektipäivillä Helsingissä. Palkitsemisperusteisiin kuuluivat projektin hyödyt alueen luonnolle, virkistyskäytölle ja historialliselle arvolle. Projekti edistää myös alueen kestävää kehitystä ja monimuotoisuutta.

Suunnittelussa oli sovitettava yhteen useita näkökulmia, kuten alueen kulttuurihistoriallinen arvo, virtavesiluonto ja virkistyskäyttö. Rambollin suunnitteluosaamista tarvittiin laajalla skaalalla. Mukana oli muun muassa rakenne- ja virtavesisuunnittelijoita, maisema-arkkitehtejä, kalatalousasiantuntijoita ja geoteknikoita.

Esiselvitysvaiheessa päädyttiin ratkaisuun, jossa padon keskeltä puretaan 20 metrin levyinen alue. Joen molempiin reunoihin jätetään vanhaa patorakennetta muistuttamaan historiasta, ja myös vanhan vernissatehtaan polttouunin piippu säilyy.

Esiselvitystä seurasi pitkä Rambollin toteuttama yleis- ja rakentamissuunnitteluvaihe sekä vesilupaprosessi. Vesilupa vaati pohjan tarkempia tutkimuksia, joissa selvisi, että patoaltaassa eli suojeltuja vuollejokisimpukoita.

Rambollin asiantuntijat hakivat tarvittavat luvat, sukelsivat simpukat pohjasta ja siirsivät ne joen yläjuoksulle. Myös vastuullinen rakennuttaminen on Rambollin vastuulla. Padosta irrotettavat vanhat graniittikivet uusiokäytetään alueella kiertotalouden hengessä.

Koskenpohja on vaikuttava ihan sellaisenaan, ja puistoa pyritään uudistamaan ilman louhintatöitä. Alueelle luodaan luonnonmukaista rantaviivaa kosteikkoineen ja niittyineen, ja vaelluskalojen käyttöön lisätään uusia kivikoita ja kutusoraikkoja. Hanke mahdollistaa myös erittäin uhanalaisen meritaimenen kutuvaelluksen esteettä ylös Keravanjokea.

Tikkurilankosken padon purkaminen on kansainvälisesti merkittävä esimerkki projektista, jossa padottu joki on palautettu onnistuneesti luonnonmukaiseen tilaan. Vantaa toimii kansallisesti virtavesihankkeiden suunnannäyttäjänä, ja projekti on herättänyt mielenkiintoa myös maailmalla. Kiinassa ja Etelä-Amerikassa toteutetaan yhä valtavia patohankkeita, mutta länsimaissa patoja on jo alettu purkaa ja virtavesiä palauttaa.

 

Ota yhteyttä

Hanna Keskinen, hanna.keskinen@ramboll.fi, P: +358 40 0843354

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti

 

Kuva: Ramboll