uutiskuva
Uutinen

Ajankohtaista tutkimustietoa arvopohjaisesta sopimisesta rakennusalalla

3.5.2021 klo 9.00
Rambollin kiinteistöt ja rakentaminen toimialalla johtajana työskentelevä Max Levander on tutkinut arvopohjaista sopimista Hämeen ammattikorkeakoulun YAMK työssään ”Arvopohjaiset sopimusmallit rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitoimeksiannoissa”. Tutkimuksessa on avattu vallitsevia sopimuskäytänteitä, esitelty arvopohjaista sopimista ja sen soveltamista sekä tutkittu vallitsevaa asenneilmapiiriä arvopohjaisuuden sisällyttämiseksi sopimuksiin.

Aikamme megatrendit kuten digitalisaatio ja markkinoiden globalisoituminen ovat kuluttajapalveluissa luoneet tilaa arvopohjaiselle hinnoittelulle, joka näyttäytyy uutena, asiakaskeskeisenä tapana veloittaa palveluista. Arvopohjainen hinnoittelu sopiikin hyvin yhteen aineettomiin palveluihin, joiden hinnoittelussa ei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista ottaa palvelun tuottamisessa syntyviä kustannuksia lähtökohdaksi.

Digitalisaatio hämärtää entisestään palvelun tuottamiseen liittyviä kuluja. Arvopohjainen hinnoittelu on rantautumassa myös yritysten väliseen liiketoimintaan, eikä rakennusala ole poikkeus. Rakennushankkeiden allianssimalli, joka pyrkii yhteistoiminnallisuudella maksimoimaan rakennuttajan saaman arvon, otettiin käyttöön suomessa vuonna 2010. Allianssimallilla on tutkitusti onnistuttu tuottamaan erittäin onnistuneita hankkeita, mutta se ei raskaan hallinnallisen mallinsa takia sovellu kaikkiin hankkeisiin. On myös esitetty, että hyvällä hankejohtamisella voidaan saavuttaa samoja tuloksia jopa kustannustehokkaammin. Rakennusalalla on aikaisemmin tutkittu erilaisia urakkamuotoja, mutta suunnittelun- ja konsultoinnin sopimusmalleja ei niinkään.

-Tietoisuutta asiantuntija-, suunnittelu- ja konsultointipalveluiden tuottamasta asiakasarvosta tulee vahvistaa ja uusia työkaluja sen parantamiseen luoda. Alan ansaintamallit ovat muuttumassa aikaveloituspohjaisesta työpanoksesta asiakkaalle tuotettavaan arvonlisään perustuvaksi, joten uusia työkaluja tarvitaan. Kommentoi SKOL ry kehityspäällikkö Matti Kiiskinen arvopohjaisten mallien kehitystarvetta alalla.

Työ on julkaistu avoimeen Theseus palveluun: https://www.theseus.fi/handle/10024/493254

Lisätietoja tutkimuksesta tai sen soveltamisesta antaa,

Max Levander

max.levander@ramboll.fi

050-501 3875