paperi
Uutinen

Diplomityö: Osaamisvaatimukset vastavalmistuneelle rakennesuunnittelijalle

30.11.2022 klo 15.28
Tomi Karppisen diplomityön tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakouluista valmistuvien rakennesuunnittelijoiden osaamistarpeita sekä heidän omaa osaamistaan verrattuna viranomaisten heille asettamiin pätevyysvaatimuksiin.

Diplomityössä haluttiin lisäksi  selvittää rakennesuunnitteluyritysten esimiesten ja suunnittelupäälliköiden näkökulmia heille palkattavien rakennesuunnittelijoiden osaamistarpeista ja -vaatimuksista. Tarkoitus oli myös selvittää ammattikorkeakouluissa työskentelevien rakennetekniikan lehtoreiden ja päätoimisten tuntiopettajien näkökulmia rakennetekniikan opetuksen nykytilasta ja mahdollisista haasteista ja kehittämiskohdista. Nämä selvitykset tehtiin kirjallisuustutkimuksena sekä haastattelu- ja kyselytutkimuksen.

Opinnäytetyön alussa suoritettiin kirjallisuustutkimuksena rakennesuunnittelijoiden osaamisvaatimusten kartoitus viranomaisten näkökulmasta. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallista pätevyysrekisteriä pitävän FISE Oy:n asettamat vaatimukset eri suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin ohjaavat osaltaan rakennesuunnittelijoilta vaadittavia opintopistemääriä hyvinkin tarkasti. Työssä verrattiin kahden ammattikorkeakoulun rakennetekniikan tutkintoon suoritettavien opintojen opintopistemääriä näihin vaatimuksiin. Vertailun mukaan nykyisin ammattikorkea-koulujen rakennetekniikan opetussuunnitelmat sisältävät kantavien rakenteiden Vaativan (V) rakennesuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset opintojen osalta. Tuleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulee mahdollisesti asettamaan uusia vaatimuksia myös rakennesuunnittelijoille tietomallintamisen pakollisuutena sekä rakentamisen hiilijalanjäljen laskentavaatimuksena. Nämä asiat tuleekin huomioida tulevien vuosien rakennetekniikan opetussuunnitelmien päivityksissä.

Tutkimukseen haastateltiin kolmea rakennesuunnittelutoimistossa työskentelevää toimihenkilöä, jotka muiden töidensä ohella myös palkkaavat rakennesuunnittelijoita toimistoihinsa. Lisäksi kyselytutkimuksella tavoitettiin useampia rakennesuunnittelutoimiston tiimipäällikköä ja esimiestä. Heidän mukaansa aloittelevan rakennesuunnittelijan tärkeimmät osaamisvaatimukset ovat rakenteiden mitoittamiseen liittyvä osaaminen sekä tietomallintamisen ja rakennesuunnitelmien laadinnan osaaminen. Myös tiimityöskentely-, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista vaaditaan rakennesuunnittelijoilta. Jonkin aikaa sitten valmistuneiden rakennesuunnittelijoiden kyselytutkimuksen mukaan suurin osa heistä oli rakennesuunnittelijan tutkintoon sisältyneisiin opintoihinsa pääosin tyytyväisiä. Tutkinto-opetukseen toivottiin enemmän suunnittelutoimistoissa eteen tulevien kaltaisten tehtävien ja ongelmien harjoittelua isompia kokonaisuuksia muodostavien harjoitustöiden avulla. Kyselyn mukaan myös tietomallintamista ja suunnitelmien laatimista tulisi harjoitella opintojen aikana enemmän. Tutkinnosta ei kyselyn mukaan haluttu suoraan jättää mitään opintoja pois. Ammattikorkeakouluissa rakennetekniikkaa opettavien lehtoreiden ja päätoimisten tuntiopettajien kyselyssä tuli esiin matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tason laskun vaikutukset rakennesuunnittelijan koulutukseen. Tähän ongelmaan tulisi panostaa jo alemmilla kouluasteilla, jolloin matematiikan osaamisesta johtuvat ongelmat eivät vaikeuttaisi rakennesuunnittelun ammattiaineiden opetusta.

Kirjallisuustutkimuksen, kyselyiden ja haastatteluiden pohjalta laadittiin ehdotus rakennesuunnittelijan ohjeelliseksi opetussuunnitelmaksi. Se jaoteltiin opintokokonaisuuksiin, opintojaksoihin ja niiden osaamistarpeiksi.

Lue diplomityö tästä

Lisätietoja 

Tomi Karppinen

tomi@tomins.fi