Helsinki
Uutinen

Elinkeinoelämän järjestöt: MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN KOKONAISUUDISTUS UHKAA JÄÄDÄ TORSOKSI

3.6.2021 klo 8.18
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen on tuotava kaavoitusta ja luvitusta sujuvoittavia
toimia. Nyt uudistus on lipumassa väärään suuntaan, elinkeinoelämän järjestöjen edustajat
toteavat. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus on yksi tämän hallituskauden merkittävimmistä lainsäädännön kokonaisuudistuksista. Uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli aiempaa sujuvampi kaavoitus ja luvitus. Loppusuoran häämöttäessä näyttää valitettavasti siltä, että hyvät tavoitteet on unohdettu. Sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa. Uusi laki ei ole lunastamassa niitä odotuksia, joita pääministeri Marinin hallitusohjelmassa ja kokonaisuudistusta käynnistettäessä on asetettu.  

 Jotta lainvalmistelun alkuperäinen tavoite saavutettaisiin, elinkeinoelämän järjestöt peräänkuuluttavat useita muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen. 

Kaavoitusta ei tule monimutkaistaa. Kaupunkiseutusuunnitelmasta ei tule säätää laissa, koska se jäykistäisi MAL-sopimusprosessia sekä koko kaavoitusjärjestelmää.   Viherrakenteen tulee olla selkeästi määritelty, jotta tiedetään mikä maankäyttö on mahdollista.   ELY-keskusten valvontatehtävän tulee jatkossakin kohdistua vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin.  

Julkisen ja yksityisen yhteistyötä kaavoituksessa tulee edistää laissa. Kunnassa sijaitsevan kiinteistön omistajalle tulisi antaa mahdollisuus tehdä hankettaan koskeva aloite ja valmistella kaava kunnan päätettäväksi. Kaavoituksen ohjaus- ja päätösvalta tulee kaikissa tapauksissa säilyttää edelleen kunnilla. Lisäkeinot ovat kunnille mahdollisuus tehostaa maankäytön tavoitteiden toteuttamista, eivät uhka.  

• Kaavoitusta ja luvitusta on nopeutettava. Viranomaisten päätösten käsittelyaikojen ennakoitavuus on tärkeää kansalaisille ja yrityksille. MRL:n alueidenkäytön ja rakennusluvituksen prosesseissa on huomioitava asiakaslähtöisyys nykyistä paremmin. Lakiin tarvitaan viranomaisille velvoite ilmoittaa arvio kaavamenettelyn kestosta. Lupaprosessien määräajasta tulee säätää laissa. 

• Maankäytön maksujen on oltava ennakoitavia ja kohtuullisia.  Ehdotettu maankäyttösopimusjärjestelmä ei anna maanomistajalle keinoja arvioida hankkeen kannattavuutta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Kustannusten ennustettavuus on välttämätöntä kiinteistöjen ja laajempien kokonaisuuksien kehittämiselle. Maankäyttömaksujen on vastattava todellisia kunnalle aiheutuvia kustannuksia ja oltava kohtuullisia sekä läpinäkyviä.  

Elinkeinoelämän järjestöjen vaatimilla muutoksilla on suuri merkitys kuntien elinvoimalle ja yritysten investoinneille. Tarvitsemme aidosti uudistuneen lain, joka tarjoaa välineitä niin harvaan asuttujen seutujen kuin kasvukaupunkien muutoksiin uudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Nykymuodossaan uudistus ei välineitä tarjoa. 

Allekirjoittajat:

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry

Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto ry

Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari ry

Juha Marttila, puheenjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. T

imo Lappi, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry

Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry

Harri Hiltunen, toimitusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry