EU
Uutinen

EU:n kahdeksas pakotepaketti 11.10.2022

11.10.2022 klo 15.08
EU päätti 6.10. uusista Venäjää koskevista pakotteista. Päätöksillä laajennetaan edelleen Venäjään kohdistuvia pakotteita ja laajennetaan ne koskemaan Venäjän laittomasti itseensä liittämiä Ukrainan alueita, jotka eivät ole Ukrainan hallussa.

Arkkitehtipalveluiden, teknisten palveluiden sekä tietoteknisten konsultoinnin palveluiden osalta on päätetty seuraavaa:

 • Laajennetaan tiettyjen palvelujen Venäjän federaatiolle tarjoamista koskevaa voimassa olevaa kieltoa niin, että kielletään arkkitehtipalvelujen ja teknisten palvelujen sekä tietoteknisen konsultoinnin palvelujen ja oikeudellisten neuvontapalvelujen tarjoaminen. ’Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut’ kattavat niin arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut kuin tekniset kokonaispalvelut, kaupunkisuunnittelu- ja maisema-arkkitehtuuripalvelut sekä tekniikkaan liittyvän tieteellisen ja teknisen konsultoinnin palvelut. Venäjälle vietyihin tavaroihin liittyvän teknisen avun antaminen on edelleen sallittua, edellyttäen, että näiden tavaroiden myynti, toimitus, siirto tai vienti ei ole kielletty tämän asetuksen nojalla ajankohtana, jona teknistä apua annetaan.
 • Kielletään ’Tietoteknisen konsultoinnin palvelut’, jotka kattavat laitteistojen asennukseen liittyvät konsulttipalvelut, mukaan lukien asiakastukipalvelut laitteistojen (eli fyysisten laitteiden) ja tietokoneverkkojen asennuksessa sekä ohjelmistojen asennuspalvelut mukaan lukien kaikki palvelut, joihin liittyy ohjelmistojen kehittämistä ja asentamista koskevaa konsultointia.

Lisäksi laajennetaan pakotteet koskemaan Venäjän yksipuolisesti liittämiä Ukrainan alueita, jotka eivät ole Ukrainan hallituksen hallinnassa, sekä kohdistetaan pakotteita seitsemälle organisaatiolle ja 30 henkilölle, jotka osallistuivat keskeisesti valekansanäänestysten järjestämiseen ja alueiden laittomiin liittämistoimiin.

Alla listattuna kaikki uudet pakotteet:

 • Laajennetaan luetteloa rajoitusten kohteena olevista sellaisista tuotteista, jotka voisivat edistää Venäjän federaation sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuussektorin kehittämistä.
 • Lisätään kyseiseen luetteloon tietyt kemialliset aineet, esimerkiksi hermomyrkkyä sisältävät tuotteet, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistukseen, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai alentavaan kohteluun tai rangaistukseen.
 • Kielletään aseiden, niiden osien sekä olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden myynti, toimitus, siirto ja vienti.
 • Laajennetaan vientikielto koskemaan myös joko Venäjän federaatiosta peräisin olevia tai sieltä vietäviä terästuotteita pitkin siirtymäajoin ja määrärajoittein: esimerkiksi asetuksen 1904 liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden tuontia rajoitetaan kiintiöin ja kielletään kokonaan 30 päivästä syyskuuta 2023 alkaen (suora ja välillinen tuonti). Tarkemmat yksityiskohdat selviävät asetustekstistä ja siihen sisältyvistä liitteistä.
 • Asetetaan tuontirajoituksia uusille tuotteille, joista Venäjän federaatio saa merkittäviä tuloja. Kyseistä kieltoa sovelletaan Venäjän federaatiosta peräisin oleviin tai sieltä vietäviin tavaroihin, joihin kuuluvat muun muassa puumassa ja -paperi, tietyt koruteollisuudessa käytettävät tuotteet, kuten kivet ja jalometallit, tietyt koneet ja kemialliset tuotteet, savukkeet, muovit ja kosmetiikan kaltaiset valmiit kemialliset tuotteet asetuksen liitteiden mukaisesti.
 • Laajennetaan vientikieltoa lisäämällä uusia tuotteita luetteloon tavaroista, jotka voisivat edistää Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä. Myös uusille ilmailualalla käytettäville tavaroille asetetaan myynnin, toimituksen, siirron tai viennin rajoituksia.
 • Laajennetaan myös kieltoa harjoittaa minkäänlaista liiketoimintaa tiettyjen venäläisten valtio-omisteisten tai valtion määräysvallassa olevien oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa ottamalla käyttöön unionin kansalaisille asetettu kielto toimia kyseisten oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallintoelimissä.
 • Lisätään Russian Maritime Register of Shipping, joka on venäläisten ja muiden kuin venäläisten laivojen ja alusten luokitus- ja tarkastustoimintaa muun muassa turva-alalla harjoittava, valtion 100-prosenttisesti omistama laitos, niiden Venäjän valtion omistamien tai Venäjän valtion määräysvallassa olevien yhteisöjen luetteloon, joita liiketoimintakielto koskee. Kyseisen lisäyksen myötä kaikenlaisen taloudellisen hyödyn antaminen Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle on kielletty. Edellytetään myös jäsenvaltioiden Russian Maritime Register of Shipping -laitokselle antamien valtuutusten peruuttamista.
 • Laajennetaan satamiin ja sulkuihin pääsyä koskevaa kieltoa unionin alueella Russian Maritime Register of Shipping -laitoksen sertifioimiin aluksiin.
 • Mahdollistetaan jatkossa öljyn ja öljytuotteiden merikuljetus Venäjältä vain, mikäli tuotteet on ostettu korkeintaan hintakatto-koalition määrittelemällä kattohinnalla.
 • Kielletään tarjoamasta venäläisille tai Venäjällä asuville kryptolompakoita, -tilejä tai kryptovarojen talletuspalveluja, tällaisten kryptovarojen kokonaisarvosta riippumatta.
 • Laajennetaan tiettyjen palvelujen Venäjän federaatiolle tarjoamista koskevaa voimassa olevaa kieltoa niin, että kielletään arkkitehtipalvelujen ja teknisten palvelujen sekä tietoteknisen konsultoinnin palvelujen ja oikeudellisten neuvontapalvelujen tarjoaminen. ’Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut’ kattavat niin arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut kuin tekniset kokonaispalvelut, kaupunkisuunnittelu- ja maisema-arkkitehtuuripalvelut sekä tekniikkaan liittyvän tieteellisen ja teknisen konsultoinnin palvelut. Venäjälle vietyihin tavaroihin liittyvän teknisen avun antaminen on edelleen sallittua, edellyttäen, että näiden tavaroiden myynti, toimitus, siirto tai vienti ei ole kielletty tämän asetuksen nojalla ajankohtana, jona teknistä apua annetaan.
 • Kielletään ’Tietoteknisen konsultoinnin palvelut’, jotka kattavat laitteistojen asennukseen liittyvät konsulttipalvelut, mukaan lukien asiakastukipalvelut laitteistojen (eli fyysisten laitteiden) ja tietokoneverkkojen asennuksessa sekä ohjelmistojen asennuspalvelut mukaan lukien kaikki palvelut, joihin liittyy ohjelmistojen kehittämistä ja asentamista koskevaa konsultointia.
 • Kielletään ’Oikeudelliset neuvontapalvelut’ jotka kattavat lakineuvonnan asiakkaille muissa kuin hakemusasioissa, joihin luetaan myös kaupalliset liiketoimet, kun asiaan liittyy laintulkintaa, osallistuminen kaupallisiin liiketoimiin, neuvotteluihin ja muuhun kanssakäymiseen kolmansien osapuolten kanssa yhdessä asiakkaiden kanssa tai asiakkaiden puolesta, sekä oikeudellisten asiakirjojen laatimisen, antamisen ja todentamisen.