EU
Uutinen

EU:n kuudes pakotepaketti rajoittaa asiantuntijapalveluiden vientiä Venäjälle

Euroopan unioni niin sanottu kuudes pakotekokonaisuus tuli voimaan 4.6.2022. Öljyntuontikiellon ja Sberbankiin kohdistettujen SWIFT-rajoitusten lisäksi ansaittua huomiota on saanut erityisesti eräiden konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden tarjoamista koskeva kielto, jolla on vaikutusta myös SKOL ry:n jäsenyritysten toimialoilla.

Uudella säännöksellä kielletään “laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen Venäjän hallitukselle tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille”[1]. Asetuksen johdantokappaleeseen sisältyvän viittauksen mukaan näillä tarkoitetaan seuraavanlaisia palveluita:

Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut kattavat liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta, kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastamispalvelut, yritysten verosuunnittelun ja -neuvonnan sekä veroilmoitusten laadinnan.

Yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut kattavat yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan ja strategian kehittämiseksi sekä organisaation kokonaissuunnittelun, -kehittämisen ja -valvonnan. Siihen kuuluvat palkkiot, johdon valvontaa, markkinahallintaa, henkilöresursseja, tuotannonhallintaa ja projektijohtoa koskeva konsultointi sekä neuvonta- ja käyttöpalvelut, jotka liittyvät asiakaskuvan sekä instituutio- ja yleisösuhteiden parantamiseen.[2]

Konsultointipalveluiden osalta kielto kohdistuu erityisesti liikkeenjohtamiseen ja muuhun liiketoimintaan liittyvään konsultointiin, mutta siis myös esimerkiksi “tuotannonhallintaan” ja “projektinjohtoa koskevaan konsultointiin”.  Kiellolla lienee vaikutuksia useimmilla SKOL:n toimialoista, esimerkiksi Johdon konsultointi JOK -, Logistiikka LOG -, Prosessitekniikka PRT -, Teollisuusautomaatio TAU -, Tutkimus ja kehitys TUK -toimialoilla.

Rajoituksia ei sovelleta palveluiden tarjoamiseen EU-yhtiöiden Venäjälle sijoittuneille tytäryrityksille.[3] Lyhyen 5.7.2022 päättyvän siirtymäajan kestäessä kieltoja ei myöskään sovelleta sellaisten palveluiden tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ennen 4.6.2022 tehtyjen sopimusten päättämiseksi.[4]

Uusi kielto ei myöskään näyttäisi kohdistuvan luonteeltaan puhtaaseen tekniseen konsultointiin, jossa ei oteta kantaa tuotannonhallintaan, projektinjohtamiseen, liikkeenjohtamiseen tai muuhun edellä kuvatuissa määritelmissä mainittuun osa-alueeseen. Säännöksen soveltamisalaan liittyy kuitenkin huomattavaa epäselvyyttä vähintäänkin siihen saakka, kunnes sen sisällöstä saadaan Euroopan komissiolta tarkempia tulkintaohjeita, joten jokaisen asiantuntijapalveluita Venäjälle tarjoavan yrityksen on syytä huolellisesti arvioida säännöksen vaikutuksia omaan toimintaansa.

Venäjälle asiantuntijapalveluita tarjoavien toimijoiden on syytä muistaa myös EU-pakotteisiin jo aiemmilla pakotekierroksilla omaksutut laajat rajoitukset, joilla kielletään teknisten ja kaikkien muiden palveluiden tarjoaminen sellaisiin tuotteisiin, ohjelmistoihin ja teknologioihin liittyen, jotka on erikseen asetettu vientirajoitusten piiriin.[5] Lisäksi on syytä muistaa, että pakotteiden kohteena olevien yritysten kanssa ei ole sallittua harjoittaa mitään liiketoimintaa.[6]

 

[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, liite II, kohdat 1.10.2.1.b ja 2.10.2.1.c (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0184-20200201)

[3] Neuvoston asetus (EU) No 833/2014, 5 n artikla, 4 kohta

[4] Neuvoston asetus (EU) No 833/2014, 5 n artikla, 3 kohta

[5] Ks. esim. neuvoston asetuksen (EU) 833/2014 2 a artklan 2 kohdan a alakohta ja liite VII sekä 3 k artiklan 2 kohda a alakohta ja liite XXIII.