yhteistyö
Uutinen

Hankemuotoa tärkeämpää on yhteishengen luominen

31.5.2021 klo 8.18
Yhteistyön merkitys myös infra-alalla on selkeästi kasvanut vuosien saatossa. INFRA ry:n kokoaman yhteistyöryhmän tulosten pohjalta päädyttiin toteuttamaan opinnäytetyö, jossa perehdyttiin tutkimaan yhteistyökäytäntöjä eri toimijoiden kesken. Työn tilaajina olivat INFRA ry ja SKOL ry. Opinnäytetyön tekijänä Insinööri (YAMK) valmistuva Hannele Haavisto.

Tutkimuksessa havaittiin, että yhteistyö on jokaisen toimijan yhteinen asia, jossa tilaajalla on suuri rooli hanketta käynnistettäessä ja eri osapuolten hankkeeseen perehdyttämisessä. Hankkeiden läpiviennin parantamiseksi kaivataan selkeämpää viestintää, johtamista ja vastuuhenkilöiden osallistumista hankkeiden läpivientiin. Lisäksi innovoinnin mahdollisuutta tulisi voida lisätä kaikissa hankkeissa. Hankemuotoa tärkeämpänä pidettiin yhteisten pelisääntöjen luomista ja jokaisen ammattitaidon arvostamista.

Tutkimustyöhön haastateltujen vastaukset ja kyselytutkimuksen tulokset luettavissa opinnäytetyöstä: hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa

Tilaajaorganisaatio perehdyttää ja vastaa hankkeesta

Tutkimustulokset osoittivat, että yhteistyötä pidetään merkittävänä asiana, jota tulee voida parantaa, mutta konkreettisia toimenpiteitä sen toteuttamiseen kaivataan. Tilaajan asemaa haluttiin korostaa yhteistyön edistäjänä, tilaajaorganisaatiolla on merkittävä päätösrooli hankkeen aloitusvaiheesta loppuun. Tilaaja ei aina ole selvillä itsekään mitä on tilaamassa, jolloin yhteisen hankkeen hahmottaminen muille osapuolille on haasteellisempaa.

Tuloksia tulkittaessa on tärkeää hahmottaa ajatusta siitä, että yhteistyö syntyy yhdessä tekemällä ja pohtimalla asioita. Jokainen hanke vaatii yhteiset pelisäännöt, jotka tulee sopia eri toimijoiden kesken. Tilaaja on tässä pääroolissa ikään kuin kokoavana voimana. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että rakennuttajakonsultti on perehtynyt ja perehdytetty organisaatioon ja hankkeeseen niin hyvin että voi tilaajan edustajana toimia. Tilaajan tulee tietää mitä hankkeessa tapahtuu ja on tapahtunut, jolloin kokonaisuuden hallinta tulisi säilyttää tilaajaorganisaatiossa.

Hankintalaki ja siihen liittyvät kiemurat asettavat vielä haasteita, jotka tulisi selättää kouluttamalla henkilöstöä ja uskaltamalla ottaa koko lain tarjoama potentiaali käyttöön mahdollisuutena ei mörkönä.

Lisäarvon luontia hankkeille

Rakennuttajakonsultin valintaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Hankkeen vaativuuden ja rakennuttajakonsultin työmäärän mukaan tulisi arvioida kokemuksen ja referenssien tarve. Organisaatiolle tuotava lisäarvo ja hankkeelle annettava panos sekä tilaajan tavoitteita tukeva toiminta tulisi mitoittaa yhdeksi tärkeäksi laadulliseksi tekijäksi.

Rakennuttajakonsulttien referenssien ja pätevyyksien toteamisen haasteet tai kirjavuus eri tilaajaorganisaatioiden välillä sekä digitalisaation tuoman osaamisen tärkeyden ja tarpeen alalla koetaan tuovan haasteita. Nämä seikat vaikuttavat myös merkittävästi kokemattomampien osaajien mukaan tuloon. Mahdollisesti vähemmän referenssikohteita omaava tuore osaaja toisi mukanaan uusimman digitalisaation vaatimukset täyttävän osaamisen, jota vanhemmalla konkarilla ei välttämättä ole.

Suunnittelun osuus hankkeissa korostuu

Suunnittelun ja suunnittelijoiden osuutta hankkeissa pidettiin tutkimustulosten perusteella merkittävänä. Vanhoilla suunnitelmilla ei saisi hankkeita lähteä viemään eteenpäin. Tilaajien vastuu korostuu tässä kohtaa, koska hankkeita suunnitellaan yleisesti vuosiakin ennen kuin käynnistyspäätös tehdään.

Mikäli suunnitelmat ovat virheellisiä tai niitä muutetaan urakan jo ollessa käynnissä, ovat kustannukset yleisesti moninkertaiset suunnittelukustannuksiin verrattuna. Tällöin aiheutetaan lisä- ja muutostyölaskutusoikeus urakoitsijalle ja suunnittelijalle sekä vastaavasti lisälaskua tilaajalle. Näistä voi syntyä erimielisyyksiä, jotka ovat vältettävissä huolellisella ennakkosuunnittelulla ja hankkeen vaativuuteen nähden pätevillä asiantuntijoilla sekä tarvittaessa hankkeen uudelleen tarkastelulla.

Lue opinnäytetyö tästä

 

Lisätietoja

Hannele Haavisto

 hannele.haavisto@espoo.fi