Helsinki
Uutinen

Infrasuhdanne 2023-2024: Nyt on oikea aika investoida infraan

Infraurakoinnin kysyntä vähenee 2023 noin 5–6 prosenttia 2023 kaikkien sektoreiden investointien supistumisen takia. Hankkeita on kuitenkin valmisteltu, joten suunnittelusektorin tilauskanta on ol- lut hyvä, mutta kääntymässä. Alkusyksyyn mennessä uudet tilaukset ovat vähentyneet viime vuo- desta lähes 11 prosenttia. Urakoitsijoiden konekapasiteetin käyttöaste on pudonnut keväällä 2023
parin vuoden takaisesta 95 prosentista 83 prosenttiin. Vuonna 2024 infrarakentamisen supistuminen
hidastuu pariin prosenttiin. Investoinnit maantie- ja energiahuoltoverkkoon kääntyvät 2024 kas-
vuun. Valtion budjetti 2024 painottuu ratahankkeisiin. Uudistalonrakentamisen aloitukset jatkavat supistumista 2024 ja paluu normaaliin siirtyy vuodelle 2025 (Infrasuhdanteet 2023–2024; 28.9.2023)