Hankinta Suomi
Uutinen

Kansallinen hankintastrategia tarjoaa konkreettisia keinoja lisätä hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

30.9.2020 klo 10.33
Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia lanseerattiin Kuntamarkkinoilla 9.9.2020. Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet strategiaa yhdessä kuntien ja valtionhallinnon, tarjoajien ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Hankintastrategialla lisätään julkisten hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta

”Ensimmäinen kansallinen hankintastrategia on tärkeä askel julkisten hankintojen kehittämisessä. Ne ovat talouspolitiikan ytimessä, kun hankinnoilla voidaan säästöjen, vaikuttavuuden ja työllisyyden kasvattamisen ohella myös vähentää päästöjä, estää työntekijöiden oikeuksien loukkauksia ja luoda mahdollisuuksia innovatiivisille suomalaisille yrityksille. Omasta puolestani haluan varmistaa, että hallituskauden päättyessä Suomi on edelläkävijä hankintojen vastuullisuudessa”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Arvion mukaan julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain noin 35 miljardia euroa. Julkisiin hankintoihin liittyvillä vähimmäisvaatimuksilla, sopimusehdoilla, valvonnalla ja muilla menettelyillä voidaan taloudellisten säästöjen lisäksi esimerkiksi vähentää päästöjä, edistää työntekijöiden oikeuksia sekä vähentää korruptiota. Tavoitteiden edistämiseksi strategiaan sisältyy mittaristo sekä suunnitelma konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Strateginen johtaminen ja hankintataitojen vahvistaminen ovat strategian kärkiteemoja

"Kuntien näkökulmasta on hienoa, että strategia on valmisteltu aidossa yhteistyössä valtion kanssa. Käytännön toiminnan kannalta on tärkeää, että strateginen johtaminen ja hankintataitojen kehittäminen on nostettu strategian kärkiteemoihin. Jotta strategia muuttuu toiminnaksi, tarvitsemme pitkäjänteistä panostusta kansallisella tasolla myös jatkossa", toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Vaikuttavuuden kehittäminen tarvitsee tuekseen vahvaa tiedolla johtamisen kulttuuria. 

Julkisia hankintoja on aiemmin Suomessa kehitetty yksittäisten lyhyiden kehityshankkeiden avulla. Nyt julkaistulla yhteisellä kansallisella strategialla ja laaja-alaisella yhteistyöllä saadaan pitkän aika-välin vaikuttavuutta. Julkisiin hankintoihin käytettävä euromääräinen volyymi on kansantaloudelli-sesti merkittävä ja strategisempi ote mahdollistaa hankinnoissa olevan potentiaalin hyödyntämisen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategia toimeenpannaan laajassa yhteistyössä 

Onnistuneen toimeenpanon varmistamiseksi hankintayksiköitä tulee tukemaan strategian tavoittei-den saavuttamisessa avainkumppaneina KEINO –osaamiskeskukseen kuuluvat organisaatiot Motiva Oy, Hansel Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Business Finland sekä Suomen Kuntaliitto. 

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020