liikevaihtotilasto
Uutinen

SKOL liikevaihtotilasto 2020

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n liikevaihtokyselyyn osallistui 84 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 94 % koko SKOLin jäsenistön liikevaihdosta. Vuoden 2020 lopussa SKOLin jäsenenä oli 140 yritystä, joissa työskenteli vuoden 2020 lopussa 20 117 henkeä.

Jäsenyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2020 oli arviolta 2 189 miljoonaa euroa ja vastanneiden yritysten liikevaihto 2 050 MEUR. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin jäsenkunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi. Yhtiöt ovat myös vaihtuneet, yrityskauppoja on tehty ja raportointitapa on mahdollisesti muuttunut. Tilastojen pohjalta on kuitenkin mahdollista huomata yleisiä kehityssuuntia. Tässä tilastossa esitetyt luvut kokonaisliikevaihdoista ovatkin vastausten pohjalta tehtyjä arvioita.

Perinteisesti SKOLin tilastoissa tunnusluvut on jaettu kolmeen pääkategoriaan: teollisuuteen, talonrakentamiseen ja yhdyskuntaan. Näistä suurin toimiala oli vuonna 2020 talonrakentaminen, arvion mukaan liikevaihto oli vuonna 2020 noin 839 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin oli teollisuus noin 814 miljoonan euron liikevaihdolla ja kolmanneksi suurin oli yhdyskuntasektori noin 500 miljoonan euron liikevaihdolla.

Suurimpina toimialoina säilyivät edellisten vuosien tapaan prosessisuunnittelu ja rakennetekniikka. Lisäksi LVI-tekniikka, rakennuttaminen (talonrakennus) ja sähkö- ja teletekniikka säilyivät suurina toimialoina. Tie- katu- ja aluetekniikka nousi viiden suurimman toimialan joukkoon.

Jäsenyritysten liikevaihdossa noin 3% kasvua

Jäsenyritysten kokonaisliikevaihto kasvoi arvion mukaan 3% vuodesta 2019, jolloin sen arvioitiin olleen 2 120 miljoonaa euroa. Toimialakohtainen muutos oli kuitenkin vaihtelevaa. Edeltävästä vuodesta teollisuuden liikevaihto laski 2,4% 848 miljoonasta 828 miljoonaan euroon, kun taas yhdyskuntasuunnittelun liikevaihto kasvoi 4,2% 488 miljoonasta 508 miljoonaan euroon, ja talonrakentaminen kasvoi 8,7% 784 miljoonasta 853 miljoonaan euroon. Vastaava kehityssuunta on nähtävissä myös 2018-2019 liikevaihtotilastoissa.

liikevaihtotilasti 2020

 

tilaqstot

 

Toimialarakenteen muutos jatkuu

Vuonna 2018 teollisuus oli selvästi suurin toimiala, mutta sen osuus on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2018, jolloin se vastasi 45 prosenttia SKOL-jäsenten kokonaisliikevaihdosta. Vuonna 2020 talonrakentaminen nousi suurimmaksi toimialaksi 39% osuudellaan, ja teollisuus jäi toiseksi 38% osuudellaan. Yhdyskuntasuunnittelun osuus on pysynyt kutakuinkin samana.

Yksi mahdollinen syy teollisuussektorin liikevaihdon pienentymiseen on alan vientiliiketoiminnan supistuminen. Vuonna 2018 liikevaihtotilastoon ilmoitettu teollisuuden vienti oli 212 MEUR eli 87% jäsenten kokonaisviennistä, kun taas vuonna 2019 se oli 168 MEUR eli 72%, ja vuonna 2020 enää 118 MEUR eli 70% kokonaisviennistä. Vastaavasti rakennussektori ei ole kärsinyt viennin supistumisesta, sillä vienti on kasvanut samassa ajassa 17MEUR ja 7% osuudesta 25 miljoonaan euroon ja 15% osuuteen.

liikevaihto 3

 

Vienti vähentynyt jo toisena peräkkäisenä vuotena

Kokonaisvienti on laskenut tasaisesti vuodesta 2018, jolloin se saavutti n. 260 miljoonan euron huippunsa. Viimeisimmän liikevaihtotilaston vientiliikevaihto oli 205 miljoonaa euroa, eli kyseessä on noin 11% vuotuinen lasku tai 21% kokonaislasku vuoden 2018 huipusta.

Syy viennin usean vuoden laskuun on mahdollisesti kaksijakoinen: vuoden 2019 vahvat kotimaiset markkinat raivasivat tilaa vienniltä, kun taas vuoden 2020 koronapandemia vaikutti kaikista eniten juuri vientiin, ja erityisesti teollisuuden vienti supistui.

Aiemmin mainittu teollisuuden vienti laski tänä aikana 212 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon. Yhdyskuntasuunnittelun vienti on ollut taasen erittäin vaihtelevaa; vuonna 2018 sen määrä oli n. 14 MEUR, kun taas vuonna 2019 se oli noussut 45 miljoonaan euroon, mutta laski viime vuonna jälleen 23 miljoonaan euroon.  

4

 

tilastot

 

Tutkimus- ja kehitystyön osuus kasvussa

SKOLin jäsenyritykset panostavat toiminnassaan entistä enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Alan liikevaihdosta T&K-toiminnan osuus vuonna 2020 oli 3,1 %, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 0,5 %. Kiinteistö- ja rakennussektorilla T&K-panostukset ovat tyypillisesti 1 % luokkaa liikevaihdosta, joten tässä suunnittelu- ja konsultointiala näyttää hyvää esimerkkiä. T&K-toiminnan esteinä ja hidasteina ovat yliopistojen ja korkeakoulujen pienet ja entisestään supistuvat tutkimus- ja opetusresurssit.

liikevaihto 7

 

Kestävän kehityksen edistäminen yhä suurempi osa suunnitteluyritysten toimintaa

Kestävän kehityksen ja pitkän aikavälin suunnittelun ja konsultoinnin hankkeet muodostavat yhä suuremman osan asiakkaiden ja toimialan liiketoiminnasta. Kiinteistöalan ja kuntatalouden haasteista huolimatta kunnissa on panostettu yhdyskuntasuunnitteluun ja kaavoitukseen (kasvua yli 40 % 2019-2020), kouluverkostoon, palvelurakentamiseen sekä peruskorjauksiin. Myös investoinnit kestävään liikkumiseen, energiantuotantoon ja kiertotalouteen ovat mahdollistaneet kasvua erityisesti infra- ja ympäristösektorilla toimivissa yrityksissä.

Kannattavuus on säilynyt hyvänä koronasta huolimatta

Jäsenyritysten kannattavuus on säilynyt pääosin hyvänä. Vuonna 2020 yritysten keskimääräinen tilikauden tulos oli 5,7 % liikevaihdosta, joka on 1-2 prosenttiyksikköä parempi kuin keskimääräinen 4 % liiketulos vuosina 2009-2016. Myös käyttökate on noussut neljän vuoden takaisesta 9,6 prosentista 11 prosenttiin, ja liikevoitto 7,2 prosentista nykyiseen 9,2 prosenttiin.

liikevaihtotilasto 8

 

SKOL liikevaihtotilasto 2020