Bethechange
Uutinen

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset vievät yritysvastuullisuuden konkretiaan – uusia näkökulmia ja tapoja vastuullisuuden edistämiseksi

Webinaarina 27.04.21 järjestetyssä SKOL Konsulttipäivässä puhuttiin yritysvastuullisuudesta. Päivässä kuultiin erilaisten yritysesimerkkien kautta, kuinka alan yritykset omilla toimillaan edistävät vastuullisuutta niin omassa organisaatiossaan, hankkeissa kuin strategisena toimena. Päivään osallistui yli 60 henkilöä.

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän vastuullisuustekoja. Asiakkaiden, sijoittajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien tiedontarve ja odotukset ovat kasvaneet kiihtyvällä tahdilla. Vastuullisuuden vahvempi korostuminen on näkynyt muutoksina myös yritysten toimintaympäristössä. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset ovatkin vastanneet näihin kasvaviin odotuksiin sekä tarpeisiin tuomalla oman panoksensa yritysvastuullisuuden edistämiseksi ja konkretisoimiksesi.

SKOLin puheenjohtaja ja A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen nostikin päivän alustuspuheenvuorossaan esille, että yrityksiltä odotetaan tänä päivänä paljon vastuullisuuden saralla ja yritysten tulee pyrkiä vastamaan näihin odotuksiin. Kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta on kysymyksessä jatkuva kehittyminen.

– Se, mikä tänään on OK, on jo ensi vuonna riittämätöntä, Keinänen totesi.

Kehittymällä ja vastaamalla toimintaympäristömme muutoksiin pystymme toteuttamaan todellisia kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja.

Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme esitteli puheenvuorossaan ajatuksia siitä, kuinka vastuullisuus saadaan osaksi liiketoimintaa ja millä tavoin yritykset voivat päästä tässä liikkeelle. Hän painotti puheenvuorossa sidosryhmien merkitystä. Yritysten tulee pystyä käymään avointa keskustelua eri sidosryhmien kanssa, jopa niiden, joiden kanssa ei välttämättä normaalisti käytäisi vuoropuhelua. Sidosryhmäkeskusteluista yritys voi hyötyä useilla eri tavoilla. Keskusteluiden kautta muun muassa yritys voi saada arvokasta näkemystä uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Vuorovaikutteisuus voi myös auttaa yrityksiä tunnistamaan niitä heikkoja signaaleja, joihin tarttumalla voidaan toteuttaa uutta kasvavaan kysyntään vastaavaa liiketoimintaa.

Myös Halme tukee näkemystä vastuullisuudesta jatkuvana ja kehittyvänä toimena yrityksissä.

 -Keskustelukyvykkyys vastuullisuuskysymyksille on yrityksille tärkeintä, sillä valmiiksi ei vastuullisuudessa tulla koskaan. Kestävä kehitys edellyttää jatkuvaa parantamista. Halme kommentoi esityksessään.

Vastuullisten ja kestävien ratkaisuiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi myös asiakkaalla on merkittävä rooli. Asiakkaan pitää pystyä tarjoamaan oleellisia tietoja ja pystyä käymään avointa keskustelua, jotta suunnittelijat voivat kehittää ja tarjota mahdollisimman kestäviä ratkaisuja juuri kyseiseen hankkeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialla valtavaa potentiaalia vastuullisuuden edistämiseksi

Alallamme on tarjota useita eri mahdollisuuksia ja näkökulmia vastuullisuuden edistämiseksi sekä kehittämiseksi. Konkreettisia esimerkkejä vastuullisuuden edistämiseksi suunnittelu- ja konsultointialan yritystoiminnassa kuultiin A-Insinöörien viestintäjohtajalta Silja Sarkamolta, Swecon kestävän kehityksen johtajalta Mia Andelinilta sekä Arkkitehdit Davidsson Tarkelalta Niklas Mahlbergiltä.

Alan yritykset ovat kehittäneet erilaisia tapoja, joilla voivat edistää vastuullisuutta sisäisesti omissa organisaatioissaan ja toimia näin suunnannäyttäjinä muille yrityksille sekä huomioiden vastuullisuuden osana tuotettuja palveluita, jolloin vastuullisuus voidaan vielä paremmin huomioida hankkeissa ja niiden toteutuksessa.

A-Insinöörit on alkuvuonna toteuttanut oman vastuullisuusohjelmansa. Ohjelman lähtökohtana oli vahvistaa sekä edistää yrityksen omaa vastuullisuustoimintaa niin sisäistesti kuin huomioiden toimintansa vaikutukset eri ympäristöissä. Yhtenä vastuullisuusohjelman lähtökohtana oli tukea ja kehittää yrityksen työntekijöistä aktiivisia vastuullisuutta edistäviä toimijoita. Silja Sarkamo painotti myös omassa puheenvuorossaan, että meillä suunnittelijoilla on suuri vaikutus eri ympäristöihin (sosiaalinen, rakennettu ja luonnonympäristö), joiden vuoksi alan toimijoilla onkin merkittävä rooli ja mahdollisuus edistää vastuullisuutta monesta eri näkökulmasta.

Tulevaisuuden kaupunkia ja yhteiskuntaa rakennettaessa kestävyyden ja vastuullisuuden merkitys korostuu yhä entisestään. Kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin Swecolta kertoikin puheenvuorossaan, kuinka Swecolla vastuullisuus on huomioitu strategisena läpileikkaavana näkökulmana heidän toimintansa eri osa-alueilla.  Andelin kertoi, että hankkeissa lähdetään aina liikkeelle siitä, että mitä voidaan tehdä, mitä kannattaisi tehdä sekä mikä olisi kaikista kestävin ja kannattavin tapa toteuttaa hanke. Avoimuus ja osallistuminen ovat keskeisiä elementtejä kestävien ratkaisujen löytämiseksi.

Niklas Mahlberg, Arkkitehdit Davidsson Tarkelan toimitusjohta, kertoi omassa puheenvuorossaan eri yritysmerkein, kuinka heillä hankkeissa vastuullisuus on otettu eri näkökulmista huomioon. Perinteisten ympäristö- ja ekologisten vaikutusten rinnalle on monissa hankkeissa noussut kulttuuriympäristön rooli sekä sen huomioiminen osana vastuullista suunnittelua.

- Suunnittelualalla on keskeinen rooli ja paljon mahdollisuuksia edistää yritysvastuullisuutta. Asiantuntijapalveluiden  kädenjälki kasvaa entisestään, kun luomme yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja kestävän kehityksen suuriin haasteisiin. Kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia suunnittelualalle, tiivisti päivän antia SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio.

Päivän puheenvuorojen esitykset voit katsoa tästä

Konsulttipäivä on vuosittain suunnittelu- ja konsultointialojen toimialajärjestön SKOL ry järjestämä sidosryhmäseminaaripäivä jäsenilleen sekä sidosryhmille. Seminaarissa vuosittain vaihtuvat teemat, tänä vuonna päivä järjestettiin teemalla ” Yritysvastuullisuus - mitä näkökulmia suunnittelu- ja konsultointiala tarjoaa vastuullisuuteen”.