Työ
Uutinen

Suunnittelualan yritykset tähtäävät tehokkaampaan ja arvoa tuottavampaan työhön Leanillä

24.2.2021 klo 9.54
SKOL ry tarjosi jäsenyrityksilleen mahdollisuuden osallistua Lean suunnittelutyön kehittämisessä -koulutukseen. Koulutus toteutettiin Vison Oyn toimesta kahden aamupäivän mittaisena webinaarina 17-18.2.2021.

Koulutuksessa pureuduttiin Leanin perusteisiin ja johtamisfilosofiaan, joka tähtää hukan poistamiseen, asiakkaan kokeman arvon maksimointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Koulutuksessa perehdyttiin Lean työkaluihin ja menettelytapoihin, kuten Last Planner, tahtituotanto ja TVD (target value delivery). Näitä hyödyntämällä saadaan suunnitteluprosessista läpinäkyvämpi ja vakioidumpi, mahdollistetaan hukan poistaminen, voidaan kehittää toimintaa (jatkuva parantaminen) ja parannetaan asiakkaalle tuotettua arvoa. Koulutuksessa käytiin myös läpi, millaista johtamista ja kulttuurinmuutosta tämä vaatii. Lean on jatkuva muutosprosessi, jossa pyritään kehittymään pienin askelin kohti parempaa. Lean tulee nähdä erityisesti ajattelutapana, jossa asiakasarvon ja prosessin virtauttamisen ymmärrys luo pohjan muutokselle. Tätä muutosta erilaiset Lean -työkalut auttavat viemään eteenpäin.

Siirtyminen kohti Leanin mukaista toimintaa mahdollistaa lukuisia hyötyjä, kuten työn laadun ja tuottavuuden paranemisen sekä läpimenoaikojen lyhenemisen myös suunnittelussa.  Kysymys on ehkä eniten siitä, olemmeko alalla yleisesti valmiita muuttamaan vakiintuneita toimintatapoja.

Lean-ajattelu on herättänyt paljon kiinnostusta suunnittelualan yrityksissä ja useammat yritykset ovatkin ottaneet jo ajattelumallin mukaisia toimintatapoja käyttöönsä. Alan yritykset ovat ehdottoman halukkaita kehittämään toimintaansa ja panostamaan työn koettuun arvoon ja laatuun.

Osallistujien mukaan koulutus oli inspiroiva ja antoi oivalluksia siitä, miten leania voi hyödyntää omassa työssä. Last planner nähtiin hyödylliseksi suunnittelutyön suunnittelussa ja johtamisessa. Ajatuksia herätti eräkoon pienentäminen suunnitteluprosessissa ja tämän vaikutus kokonaisaikatauluun. Kaiken kaikkiaan koulutus koettiin osallistujien mielestä erittäin hyödylliseksi.